Mediacja rodzinna


Czym jest Mediacja Rodzinna?

Mediacja rodzinna to skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów między małżonkami lub rodzicami małoletnich dzieci. Jest szczególnie przydatna w kwestiach związanych z rozwodem, podziałem majątku, alimentami oraz ustalaniem kontaktów z dziećmi. Głównym celem mediacji jest stworzenie warunków do konstruktywnego spotkania stron konfliktu, które wspólnie podejmują wysiłek w celu rozstrzygnięcia spornych kwestii i osiągnięcia porozumienia w tych sprawach.


Mediacja w kontekście Sprawy o Rozwód: Przeprowadzana przed lub po wszczęciu Postępowania Sądowego

Mediacja jest skutecznym narzędziem rozwiązywania sporów, które może być zastosowane zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w trakcie trwania procesu.

Mediacja przedsądowa
(umowna)

Następny krok
 • Przed złożeniem wniosku o rozwód
 • Mediacja pozasądowa ma takie samo znaczenie w oczach sądu, co mediacja sądowa
 • Czas trwania mediacji jest uzależniony od woli stron
 • Koszty wynikają z ustalonego cennika mediatora

Mediacja sądowa

Następny krok
 • Prowadzona po wszczęciu postępowania, na podstawie sądu
 • Czas trwania mediacji jest określany przez sąd (standardowo 3 miesiące)
 • Koszty są uregulowane przepisami prawaW twoim pozwie o rozwód może uwzględnić wniosek o skierowanie na mediację. Skontaktuj się z nami!


Mediacja przedsądowa (umowna)

W przypadku rozwodu warto rozważyć skorzystanie z pomocy mediatora jeszcze przed złożeniem pozwu i rozpoczęciem formalnego procesu sądowego, co określa się jako mediację pozasądową. W ramach tej formy mediacji małżonkowie mają możliwość wspólnego decydowania o tym, kto pierwszy składa pozew o rozwód, przy jednoczesnym wsparciu mediatora.

Warto zaznaczyć, że mediacja pozasądowa posiada taką samą ważność w oczach sądu, jak mediacja prowadzona w obrębie sądu. Jednakże istnieje różnica istotna z punktu widzenia czasu trwania procesu, ponieważ w mediacji pozasądowej nie jesteśmy ograniczeni przez czas ustalony przez sąd. Ponadto, koszty mediacji przedsądowej są ustalane umownie i wynikają z cennika mediatora.Mediacja sądowa

Mediacja może być także prowadzona po wszczęciu postępowania, na podstawie postanowienia sądu. W przypadku sprawy o rozwód, sąd może zachęcać strony do mediacji jeszcze przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy. To podejście ma na celu kierowanie stron do mediacji na posiedzeniu niejawnym, przy wyznaczeniu mediatora z listy stałych mediatorów sądowych oraz określeniu terminu jej trwania na standardowy okres wynoszący 3 miesiące.

Jednak istnieje elastyczność w tej kwestii, gdyż na zgodny wniosek stron lub z innych uzasadnionych przyczyn, termin mediacji może być przedłużony, jeśli taka decyzja sprzyja osiągnięciu ugodowego rozwiązania sprawy. Warto podkreślić, że strony w procesie mediacji mają wpływ na wybór mediatora i mogą prosić sąd o zmianę mediatora, nawet wskazując osobę, którą preferują.Czy Mediacja Rozwodowa Jest Obowiązkowa?

Mediacja rozwodowa jest całkowicie dobrowolna i nie ma obowiązku zgadzać się na nią ani przed złożeniem wniosku o rozwód, ani w trakcie trwającego procesu sądowego. Mediacja może być prowadzona jedynie za zgodą obu stron. Bez ich wyraźnej zgody, mediacja nie zostanie podjęta.

W procesie mediacyjnym w sprawach związanych z rozwodem, separacją i podziałem majątku uczestniczą małżonkowie. Natomiast w przypadku spraw dotyczących dzieci, takich jak ustalanie alimentów, określenie kontaktów czy kwestie związane z władzą rodzicielską, mediacji podlegają rodzice małoletnich dzieci.

Mediacja stanowi opcję, którą strony mogą wybrać dobrowolnie, jeśli chcą próbować rozwiązać swoje konflikty za pośrednictwem mediatora. Jednakże ważne jest zrozumienie, że nie ma obowiązku skorzystania z mediacji, i strony mają prawo wybierać między nią a procesem sądowym w celu rozstrzygnięcia swoich spraw.Koszty Mediacji Rodzinnej: Informacje i Przykładowe Stawki

Jeśli zastanawiasz się nad kosztami mediacji, poniżej znajdziesz informacje dotyczące zarówno mediacji sądowej, jak i mediacji przedsądowej (umownej).Koszty mediacji sądowej

Jeśli zastanawiasz się nad kosztami mediacji, poniżej znajdziesz informacje dotyczące zarówno mediacji sądowej, jak i mediacji przedsądowej (umownej).

Jeśli sąd skieruje strony do mediacji, wynagrodzenie mediatora jest regulowane przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 921). Wysokość wynagrodzenia mediatora w przypadku:

 • Sporów niemajątkowych wynosi 150 zł (+podatek VAT) za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne posiedzenie – 100 zł (+podatek VAT).
 • Spraw majątkowych wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całe postępowanie mediacyjne.

Najczęściej koszt jest dzielony na równe części między strony, co oznacza, że każda ze stron ponosi połowę kosztów.


Koszty mediacji przedsądowej (umowna)

W przypadku zwrócenia się stron do mediatora przed wszczęciem postępowania sądowego, koszty mediacji są ustalane umownie przez strony we współpracy z mediatorem. Informacje na temat stawek usług mediacyjnych można znaleźć na stronach internetowych mediatorów lub ośrodków mediacyjnych.

Przykładowe koszty mediacji przedsądowej obejmują:

 • Mediacja w sprawie alimentów (całe postępowanie wraz z ugodą) za kwotę 300 PLN.
 • Mediacja dotycząca ustalania kontaktów z dzieckiem (całe postępowanie wraz z ugodą) za kwotę 500 PLN.
 • Spotkanie informacyjne (przekraczające 30 minut) za opłatą 50 PLN.
 • Opłata za prowadzenie mediacji w wysokości 300 zł za spotkanie.
 • Opłata za spotkania premediacyjne wynosi 150 zł za godzinę konsultacji.

Opłaty za mediację przedsądową są podzielone między strony w równych częściach.


Przebieg Mediacji Rodzinnej: Krok Po Kroku

Oto, jak zazwyczaj przebiega mediacja rodzinna:

 1. Kontakt z Mediatorem: Po zdecydowaniu się na mediację rodzinna, mediator niezwłocznie nawiązuje kontakt ze stronami, aby ustalić dogodny termin oraz miejsce posiedzenia mediacyjnego. Ważne jest, aby to miejsce nie było budynkiem sądu, siedzibą, ani mieszkanie żadnej ze stron.
 2. Dobrowolność: Istotne jest, że posiedzenie mediacyjne nie musi się odbyć, jeśli strony lub jedna z nich nie wyraża na to zgody. Mediacja opiera się na dobrowolności uczestnictwa.
 3. Spotkanie z Mediatorem: Mediator uczestniczy w spotkaniu ze stronami lub może się spotkać indywidualnie z każdą ze stron. Jego rolą jest pośredniczenie w rozmowie między nimi, pomagając przekazywać stanowiska i wspierając konstruktywną komunikację.
 4. Sporządzanie Protokołu: Po zakończeniu mediacji mediator sporządza protokół. Jeśli strony osiągnęły porozumienie, zostanie ono odnotowane w protokole lub dołączone do niego. Mediator przekazuje protokół do właściwego sądu oraz doręcza jego odpis stronom.

Tematy omawiane w trakcie mediacji mogą dotyczyć wielu kwestii, takich jak:

 • Pojednanie małżonków.
 • Ustalenie warunków rozstania.
 • Sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej.
 • Plan rodzicielski i ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • Podział majątku dorobkowego
 • Alimenty
 • Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

Mediacja rodzinna umożliwia elastyczne podejście do rozwiązywania różnych rodzajów konfliktów w sferze rodziny, przy uwzględnieniu dobra wszystkich zainteresowanych stron.


Zakończenie Mediacji

Ugoda: Co To Jest Ugoda?

Zakończenie mediacji często wiąże się z zawarciem ugody. Ugoda to formalna umowa między stronami sporu lub konfliktu, w której precyzyjnie określa się wzajemne prawa i obowiązki stron. W ugodzie można uregulować wiele kwestii, takich jak:

 • Gdzie zamieszkają dzieci po rozwodzie.
 • Kiedy i w jaki sposób rodzic, który nie będzie na stałe mieszkał z dziećmi, będzie mógł się z nimi spotykać.
 • Jak zostanie podzielone mieszkanie lub majątek wspólny.
 • Kto, w jakiej wysokości i z jaką częstotliwością będzie płacił alimenty.

Jednak warto zaznaczyć, że ugoda nie może określić, który z małżonków ponosi winę za rozpad związku. Kwestię tę może wyłącznie ocenić sąd. Istotne jest również, że treść ugody musi być akceptowana przez obie strony.

Uczestnicy mediacji nie są zobowiązani do zawarcia ugody. Jeśli nie dojdzie do ugody, strony nie są związane propozycjami wzajemnych ustępstw ani oświadczeniami złożonymi przed mediatorem. Niezawarcie ugody nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji dla stron uczestniczących w mediacji. Strony nadal mogą dążyć do ochrony swoich praw w ramach postępowania sądowego.

Zawarcie ugody jest często pożądane, ponieważ może pomóc w uniknięciu kosztownego i długotrwałego procesu sądowego oraz sprzyja zrozumieniu i akceptacji obu stron wzajemnych porozumień.


Czy Sąd Zatwierdza Ugodę?

Czy podpisaną umowę zatwierdza sąd? Przez akt podpisania ugody, strony wyrażają zgodę na złożenie wniosku o zatwierdzenie jej treści przed sądem. Mediator informuje strony o konieczności tego kroku. Sąd może jednak odmówić zatwierdzenia ugody lub nadania jej klauzuli wykonalności, jeśli:

 • Jest ona sprzeczna z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 • Ma na celu obejście istniejących przepisów prawa.
 • Jej treść jest niejasna lub zawiera sprzeczności.

W przypadku, gdy ugoda ma być egzekwowana, na przykład poprzez komornika, sąd zatwierdza ją, nadając klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności pozwala na ścisłe przestrzeganie postanowień ugody w ramach egzekucji sądowej.

Warto zaznaczyć, że zatwierdzenie ugody przez sąd nadaje jej oficjalny status i zapewnia, że zawarte porozumienie jest prawnie wiążące. To istotny etap w procesie mediacji, który gwarantuje skuteczność i egzekwowalność uzgodnień, jeśli którakolwiek ze stron nie spełni swoich zobowiązań.


Egzekwowanie Ugody w Krajach Unii Europejskiej

Czy możliwe jest egzekwowanie zawartej ugody w krajach Unii Europejskiej? W niektórych przypadkach, szczególnie w sprawach rodzinnych, gdzie ugoda została zatwierdzona przez sąd (na przykład w sprawie alimentów), może być wystawione zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego na wniosek wierzyciela. To istotne narzędzie, które umożliwia skuteczne egzekwowanie ugody także za granicą, eliminując konieczność powtarzania tamtejszego postępowania sądowego.

Co się dzieje z postępowaniem sądowym, w którym zawarto taką ugodę? Zawarcie ugody, która obejmuje cały zakres przedmiotu sporu sądowego, może prowadzić do umorzenia tego postępowania. Jeśli któraś ze stron próbowałaby ponownie wystąpić do sądu w tej samej sprawie, druga strona ma prawo podnieść zarzut powagi ugody. W konsekwencji może to skutkować odrzuceniem nowego wniosku.

To ważne, aby zrozumieć, że ugoda zawarta w procesie mediacji i zatwierdzona przez sąd może mieć skutki w kontekście międzynarodowym i może stanowić skuteczne narzędzie w egzekwowaniu praw i umów także za granicą.


Zakończenie Mediacji Bez Ugody Medialnej

W sytuacji, gdy mediacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów, sprawa zostaje przekazana sądowi do rozpoznania na rozprawie.

Warto jednak pamiętać, że

 • Wszelkie propozycje i ustalenia złożone przez małżonków w trakcie mediacji nie mogą być wykorzystane jako dowody w procesie sądowym.
 • Mediator nie może także pełnić roli świadka w sprawie, odnośnie faktów, które poznał podczas mediacji.

Jednak nawet jeśli małżonkowie nie osiągną całkowitego pojednania podczas mediacji, mogą wciąż dokonać pewnych częściowych ustaleń. Na przykład, mogą uzgodnić, że żądają rozwodu bez orzekania o winie lub opracować wspólny plan opieki nad dzieckiem po rozwodzie.

Niezależnie od wyniku mediacji, proces ten może dostarczyć istotnych wskazówek i rozwiązań, które pomogą stronom w dalszym postępowaniu przed sądem. To wartość mediacji, nawet jeśli nie kończy się ona formalną ugodą.