RODO


POLITYKA PRYWATNOŚCI KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Szanowna Pani/Szanowny Panie, Uprzejmie informuję, że z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „RODO”). Poniżej zostają przedstawione informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych jest Monika Orzechowska – Buchta prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą E-Rozwód.pl Monika Orzechowska-Buchta, ul. Jerzego Bajana, nr 56, lok. 24, 54-129, Wrocław, posiadająca NIP 8943017975, REGON 022412091. W sprawach związanych z ochroną danych można skontaktować się pod adresem: • e-mail: biuro@erozwod.pl • E-Rozwód.pl Monika Orzechowska-Buchta, ul. Jerzego Bajana, nr 56, lok. 24, 54-129 Wrocław.

ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania usługi. W czasie przeglądania zawartości Strony internetowej www.erozwod.pl automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Strony internetowej www.erozwod.pl przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Strony internetowej www.erozwod.pl, przeglądane treści. Samo przeglądanie treści Strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych.

ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH I INFORMACJI ORAZ SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA Administrator danych osobowych pozyskuje i przetwarza dane w celu: • zawarcia umowy i jej wykonania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; • rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; • archiwizowania dokumentacji (umów i dokumentów rozliczeniowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód; • obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Na powyższych podstawach pozyskiwane i przetwarzane są Dane Ogólne: • imię i nazwisko; • data urodzenia; • PESEL; • Imię i nazwiska dziecka/dzieci; • daty urodzenia dziecka/dzieci; Administrator danych osobowych pozyskuje i przetwarza dane są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO; Do Danych Szczególnych Kategorii zalicza się: • dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby związane z przebiegiem związku małżeńskiego; Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów. W ramach wykonywanych czynności Administrator danych osobowych korzysta z plików cookies na potrzeby tego serwisu internetowego w celu prowadzenia analiz oraz ulepszania jakości świadczonych usług. Hasła logowania oraz inne informacje o charakterze wrażliwym dotyczące poszczególnych klientów nie są przechowywane w plikach cookie, lecz są w bezpieczny sposób przekazywane bezpośrednio na nasze serwery, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora danych osobowych innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np.: PIP, ZUS); • podmiotom wspierającym w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność. Administrator danych osobowych przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe przez okres oznaczony przepisami prawa oraz gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administrator danych osobowych: • dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od upływu czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; • dane zawarte w dokumentach rozliczeniowych – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od upływu do czasu przedawnienia roszczeń zobowiązania podatkowego; • dane dla celów marketingowych – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od upływu o czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu; Dane usuwane są zbiorczo, na koniec miesiąca kalendarzowego.

PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ Posiada Pani/Pan prawo: • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO; • sprostowania treści swoich danych na podstawie art. 16 RODO; • usunięcia treści swoich danych na podstawie art. 17 RODO; • ograniczenia przetwarzania treści swoich danych na podstawie art. 18 RODO; • przenoszenia treści swoich danych do innych podmiotów na podstawie art. 20 RODO; • sprzeciwu do przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO; • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 21 RODO; • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz korzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO na podstawie art. 12 ust. 4 RODO.