Regulamin serwisu internetowegoSpis treści:

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Oznaczenie usługodawcy

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 3. Warunki korzystania z usług

 1. Warunki techniczne niezbędne do zawierania umów ze Sprzedawcą
 2. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

§ 4. Zasady wykonywania umowy usługi

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 6. Zasady rozwiązywania umowy

§ 7. Postanowienia końcowe

§ 8. Dane osobowe


§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Postanowienia ogólne:

 1. Serwis internetowy erozwod.pl świadczy usługi polegające na sporządzaniu projektów pozwów o rozwód oraz zapewnieniu reprezentacji profesjonalnego pełnomocnika na pierwszej rozprawie o rozwód;
 2. Niniejszy regulamin określa:
  1. oznaczenie Usługodawcy;
  2. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
  4. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  5. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  6. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
 4. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdy czasie za pośrednictwem strony internetowej erozwod.pl/regulamin.
 5. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym erozwod.pl jest Monika Orzechowska – Buchta.

2. Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, który jest nieodpłatnie udostępniany Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca;
 2. Serwis internetowy (zwany dalej serwisem) – serwis internetowy dostępny pod adresem erozwod.pl za pośrednictwem którego jest świadczona usługa;
 3. Strony – Usługodawca oraz Usługobiorca;
 4. Usługodawca – Monika Orzechowska Buchta, do której należą wszelkie prawa do Serwisu internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy i logotypów;
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, która dokonuje lub zamierza korzystać z usług Serwisu internetowego;
 6. Usługa
  1. odpłatne sporządzenie przez Usługodawcę, na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę Dokumentu, będącego projektem pozwu o rozwód stanowiącego informację prawną, zwany eRozwód – indywidualny pozew rozwodowy. Dokument nie jest poradą prawną lub opinią prawną. Projekt pozwu dotyczy wyłącznie rozwodu bez orzekania o winie, nie obejmuje podziału majątku i alimentów na współmałżonka;
  2. odpłatne sporządzenie przez Usługodawcę, na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę Dokumentu, będącego pozwem o rozwód oraz reprezentacja profesjonalnego pełnomocnika na pierwszej rozprawie, w jednolitej cenie na terenie całej Polski, zwany eRozwód z pełnomocnikiem. Pozew o rozwód dotyczy wyłącznie rozwodu bez orzekania o winie, nie obejmuje podziału majątku i alimentów na współmałżonka.
 7. Zamówienie Dokumentu – oświadczenie woli Usługobiorcy ujawnione poprzez wypełnienie formularza, podanie adresu poczty internetowej Usługobiorcy oraz dokonanie zapłaty (zamówienie z obowiązkiem zapłaty), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług poprzez sporządzenie projektu pozwu o rozwód za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 8. Zamówienie Dokumentu z reprezentacją pełnomocnika w sądzie – oświadczenie woli Usługobiorcy ujawnione poprzez: wypełnienie formularza, podanie adresu poczty internetowej Usługobiorcy oraz dokonanie zapłaty (zamówienie z obowiązkiem zapłaty), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług poprzez sporządzenie pozwu o rozwód oraz udział profesjonalnego pełnomocnika na pierwszej rozprawie;
 9. Formularz – formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający Usługobiorcy udzielenie odpowiedzi w celu sporządzenia przez Usługodawcę i przesłania Usługobiorcy projektu pozwu o rozwód;
 10. Zapłata – obciążenie rachunku bankowego Usługodawcy wysokością wynagrodzenia, podaną Usługobiorcy po wypełnieniu formularza i na wskazany nr rachunku bankowego;
 11. Wydatki biurowe – wydatki poniesione na znaczki pocztowe wg aktualnego cennika operatora pocztowego, koperty, papier, kserokopie wszystkie wg cennika będące załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu;
 12. Koszty sądowe, koszty mediacji, koszty opłaty kancelaryjne – wszystkie wydatki ponoszone na podstawie Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 594);
 13. Pełnomocnik, profesjonalny pełnomocnik – adwokat – wykonujący zawód w oparciu o Ustawę z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635) lub radca prawny – wykonujący zawód w oparciu o Ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o Radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637);
 14. Pozew – pierwsze pismo procesowe w sprawie sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika na podstawie danych podanych w formularzu i podczas rozmowy z pełnomocnikiem i zaakceptowany przez Usługobiorcę;
 15. Projekt pozwu – dokument sporządzony na podstawie danych podanych w formularzu oraz rozmowy konsultanta serwisu erozwod.pl z Usługobiorcą, wymagający sprawdzenia stanu faktycznego przez Usługobiorcę;
 16. Wersja robocza projektu pozwu – dokument sporządzony na podstawie danych podanych w formularzu;

3. Oznaczenie Usługodawcy

Przez usługodawcę rozumie się: Monikę Orzechowską – Buchta prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą E-Rozwód.pl Monika Orzechowska – Buchta (pod adresem: ul. Bajan 56/24, 54-129 Wrocław, powiat Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 894-301-79-75, REGON 022412091, adres poczty elektronicznej: biuro@erozwod.pl, numer telefonu: (+48) 664 309 130 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

Prawa autorskie do serwisu i ich treści należą do Moniki Orzechowskiej – Buchta. Świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie powoduje przejścia na Usługobiorcę autorskich praw majątkowych do Utworów. Usługobiorcy przysługuje prawo wykorzystania dokumentu w ramach dozwolonego użytku, natomiast na umieszczenie w Internecie lub rozpowszechnianie w inny sposób wymagana jest zgoda Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu internetowego pod adresem www.erozwod.pl, w tym usługi:

 1. Odpłatne polegające na sporządzenie projektu pozwu o rozwód na podstawie informacji podanych przez Usługobiorcę.
 2. Odpłatne polegające na sporządzenie pozwu o rozwód na podstawie informacji podanych przez Usługobiorcę oraz przydzielenie profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego Usługobiorcę na pierwszej rozprawie.
 3. Nieodpłatne polegające na możliwości korzystania z treści umieszczonych przez Usługodawcę na stronach Serwisu internetowego.
 4. Świadczone za pomocą poczty elektronicznej polegające na wysyłaniu na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej biuletynu informacyjnego.
 5. Reklamowe rozumiane jako działalność promocyjna.


§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Warunki techniczne niezbędne do zawierania umów ze Sprzedawcą:

2. Zakaz dostarczania treści bezprawnych.

Na stronach serwisu erozwod.pl nie ma treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, ani treści o charakterze pornograficznym. Zakazane jest również dostarczanie przez Usługobiorcę treści o takim charakterze.


§ 4. ZASADY WYKONYWANIA USŁUGI

Złożenie zamówienia Dokumentu:

1. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy:

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Usługobiorca prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej na który ma być wysłany projekt pozwu o rozwód oraz numer telefonu kontaktowego. Tylko prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia umożliwia realizację zamówienia Dokumentu i Dokumentu z reprezentacją pełnomocnika w sądzie. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego przed zakończeniem świadczenia Usług, Usługobiorca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z powodu niemożności zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią przesłanej przez Usługodawcę wiadomości, a przesłanie Dokumentu na podany adres uznaje się wykonanie Usługi przez Usługodawcę.
 4. Złożenie wiążącego zamówienia Dokumentu za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu wymaga wypełnienia przez Kupującego stosownego zamówienia na formularzu Zamówienie i dokonanie zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia podanego po wypełnieniu formularza na wskazany nr rachunku bankowego Usługodawcy lub wyboru opcji „Płatność przy odbiorze”.
 5. Usługobiorca ma możliwość dołączenia do formularza dokumentów w postaci plików w formacie .txt, .doc, .docx, .jpg, .pdf.

2. Skutki potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania oferty:

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz potwierdzenie zamówienia przez Usługodawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy dostarczenia Dokumentu lub Dokumentu z reprezentacją pełnomocnika w sądzie w zależności od wyboru Usługi.
 2. Usługodawca, po zaksięgowaniu opłaty na rachunek bankowy lub po wybraniu przez Usługobiorcę opcji „Zapłata przy odbiorze”, potwierdza niezwłocznie złożone Zamówienie Dokumentu oraz informuje Usługobiorcę o rozpoczęciu procesu przygotowania Dokumentu i terminie w jakim zostanie przygotowany Dokument.
 3. Wykonanie usługi eRozwód:
  1. Wykonanie usługi eRozwód – indywidualny pozew rozwodowy ( § 1 pkt 2 ppkt 2.6.1 umowy) gdy Usługobiorca wyrazi zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, a płatność następuje bezpośrednio po wypełnieniu formularza – w ciągu 7 dni od zaksięgowania opłaty przez Usługodawcę nastąpi kontakt telefoniczny konsultanta serwisu eRozwod.pl z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia okoliczności faktycznych podanych w formularzu rozwodowym. W ciągu następnych 14 dni Usługobiorcy zostanie wysłany projekt pozwu na podany adres poczty internetowej. Gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas kontakt następuje po 14 dniach od zaksięgowania opłaty przez Usługodawcę.

   Oferta eRozwód – Indywidualny pozew rozwodowy: Kwoty podane na stronach portalu www.erozwod.pl są cenami brutto. Kwota nie zawiera kosztów sądowych, kosztów mediacji i opłat kancelaryjnych, a także wydatków biurowych.
  2. Wykonanie usługi eRozwód – indywidualny pozew rozwodowy ( § 1 pkt 2 ppkt 2.6.1 umowy) gdy Usługobiorca wyrazi zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, a płatność następuje przy odbiorze – w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia robocza wersja projektu pozwu jest wysyłana na podany w formularzu adres zamieszkania, w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu płatności dokonanej przy odbiorze, następuje kontakt telefoniczny konsultanta serwisu erozwod.pl z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia okoliczności faktycznych podanych w formularzu rozwodowym. W ciągu następnych 14 dni Usługobiorcy zostanie wysłany projekt pozwu na podany adres poczty internetowej. Gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas kontakt następuje po 14 dniach od złożenia zamówienia.

   Oferta eRozwód – Indywidualny pozew rozwodowy: Kwoty podane na stronach portalu www.erozwod.pl są cenami netto. Kwota nie zawiera podatku VAT oraz kosztów sądowych, kosztów mediacji i opłat kancelaryjnych, a także wydatków biurowych.
  3. Wykonanie usługi eRozwód z pełnomocnikiem (§ 1 pkt 2 ppkt 2.6.2 umowy) gdy Usługobiorca wyrazi zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, a płatność następuje bezpośrednio po wypełnieniu formularza – w ciągu 7 dni od zaksięgowania opłaty przez Usługodawcę następuje kontakt telefoniczny profesjonalnego pełnomocnika z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia okoliczności faktycznych podanych w formularzu rozwodowym. Następnie do Usługobiorcy zostanie wysłany projekt pozwu i pełnomocnictwo na podany adres poczty internetowej. Po zaakceptowaniu projektu pozwu, wyrażeniu zgody na wniesienie pozwu, otrzymaniu oryginału pełnomocnictwa oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa, powództwo jest wnoszone do sądu. Gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas kontakt następuje po 14 dniach od zaksięgowania opłaty przez Usługodawcę.

   Oferta eRozwód.pl z pełnomocnikiem: Kwoty podane na stronach portalu www.erozwod.pl są cenami brutto, nie zawierają kosztów sądowych oraz kosztów mediacji, opłat kancelaryjnych i wydatków biurowych, a także kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę sądową. Cena obejmuje sporządzenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie przez doświadczonego prawnika oraz reprezentację strony wskazanej w formularzu, jako powódka/powód przez pełnomocnika procesowego na pierwszej rozprawie sądowej w sprawie o rozwód bez orzekania o winie. Obecność na drugiej i kolejnych rozprawach jest związana z koniecznością udzielenia dalszego pełnomocnictwa i uzgodnienia wynagrodzenia dla pełnomocnika procesowego wg jego stawek. Podobnie sytuacja będzie wyglądała, gdy strona przeciwna będzie żądała orzeczenia winy lub oddalenia powództwa, wówczas należy udzielić pełnomocnictwa i uzgodnić koszty reprezentacji na nowo.
  4. Wykonanie usługi eRozwód z pełnomocnikiem (§ 1 pkt 2 ppkt 2.6.2 umowy) gdy Usługobiorca wyrazi zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, a płatność następuje bezpośrednio po wypełnieniu formularza – projekt pozwu jest przygotowywany na podstawie danych podanych w formularzu i w ciągu 7 dni jest wysyłany na podany w formularzu adres zamieszkania wraz z pełnomocnictwem,w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu płatności dokonanej przy odbiorze, następuje kontakt telefoniczny profesjonalnego pełnomocnika z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia okoliczności faktycznych podanych w formularzu rozwodowym. Następnie do Usługobiorcy zostanie wysłany projekt pozwu i pełnomocnictwo na podany adres poczty internetowej. Po zaakceptowaniu projektu pozwu, wyrażeniu zgody na wniesienie pozwu, otrzymaniu oryginału pełnomocnictwa oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa, powództwo jest wnoszone do sądu. Gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas kontakt następuje po 14 dniach od złożenia zamówienia.

   Oferta eRozwód.pl z pełnomocnikiem: Kwoty podane na stronach portalu www.erozwod.pl są cenami netto, nie zawierają podatku VAT, kosztów sądowych oraz kosztów mediacji, opłat kancelaryjnych i wydatków biurowych, a także kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę sądową. Cena obejmuje sporządzenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie przez doświadczonego prawnika oraz reprezentację strony wskazanej w formularzu, jako powódka/powód przez pełnomocnika procesowego na pierwszej rozprawie sądowej w sprawie o rozwód bez orzekania o winie. Obecność na drugiej i kolejnych rozprawach jest związana z koniecznością udzielenia dalszego pełnomocnictwa i uzgodnienia wynagrodzenia dla pełnomocnika procesowego wg jego stawek. Podobnie sytuacja będzie wyglądała, gdy strona przeciwna będzie żądała orzeczenia winy lub oddalenia powództwa, wówczas należy udzielić pełnomocnictwa i uzgodnić koszty reprezentacji na nowo.
  5. Usługodawca zastrzega możliwość przedłużenie terminu do sporządzenia Dokumentu w przypadku konieczności uzyskania od Usługobiorcy lub podania przez Usługobiorcę dalszych, dodatkowych danych.
  6. Kontakt Usługodawcy z Usługobiorcą odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 17, do terminów przewidzianych na kontakt nie są liczone soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
  7. Przy wyborze opcji reprezentacji pełnomocnika w sądzie, wskazany pełnomocnik będzie informował Usługobiorcę o wszystkich czynnościach i terminach po wniesieniu pozwu o rozwód i postępowaniem przed sądem.
  8. Usługobiorca wyraża zgodę na podejmowanie przez Usługodawcę współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami przy realizacji poszczególnych etapów lub elementów zamówionej usługi w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę treści zawieranej umowy:

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie Usługobiorcy niezwłocznie po zawarciu umowy wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcy;

4. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

 1. Do momentu wysłania zamówienia, poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”, wprowadzone przez Usługobiorcę dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Usługobiorcę, poprzez możliwość swobodnego poruszania się między poszczególnymi krokami wypełnianego formularza, na pasku u góry formularza.
 2. Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia od Usługodawcy, Usługobiorca może dokonać korekty danych zawartych w formularzu zamówienia w czasie 24 h wysyłając na adres poczty elektronicznej biuro@erozwod.pl informację o korekcie danych podanych w formularzu. Usługobiorca po otrzymaniu korekty, potwierdza zmianę danych, co jest równoznaczne z zawarciem nowej umowy.

5. Wykonanie zamówienia:

 1. Usługodawca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez Usługobiorcę oświadczenia woli o zawarciu umowy. Przez wykonanie umowy rozumie się: przy wyborze Usługi opisanej w § 1 pkt 2 ppkt 2.6.1. wysłanie Usługobiorcy projekty pozwy, a w przypadku wyboru Usługi opisanej w § 1 pkt 2 ppkt 2.6.2. wniesienie pozwu przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli Usługodawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Usługobiorca wstrzymuje prace, lub podane przez Usługobiorcę dane są nieprawidłowe lub niepełne, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni (siedmiu dni) od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Usługobiorcę i przygotować Dokument na podstawie danych otrzymanych przez Usługodawcę z adnotacją jakie elementy Dokumentu wymagają poprawy lub uzupełnienia albo zwraca otrzymane wynagrodzenie.
 2. Dokument wysyłany jest na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Na każdy dostarczony Dokument Usługodawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę) w terminie 7 dni od dnia obciążenia rachunku Usługodawcy. Faktura zostanie przesłana Usługobiorcy na podany przy wypełnianiu Formularza adres poczty elektronicznej.
 4. Płatność za zamówiony Dokument następuje po wypełnieniu  formularza i naciśnięciu przycisku „Zamawiam” lub przy odbiorze, gdy Usługobiorca wybrał opcję płatności za pobraniem.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi zwyczajami, mając jednocześnie na uwadze ochronę dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do witryny internetowej wynikający z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższej lub działania osób trzecich, jak również zastrzega prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwatorskie, modernizację, rozbudowę, konserwacje lub modyfikacje Serwisu internetowego. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o terminie ponownego świadczenia usług w przypadku zaprzestania świadczenia usług ze względu na modyfikacje Serwisu internetowego.
 7. Usługodawca ponosi względem Usługobiorcy odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną wykonuje, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej) oraz nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, w tym ze względu na korzystanie przez usługobiorcę z Serwisu sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 9. Cena usługi podana jest na stronie głównej Serwisu internetowego erozwod.pl. Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w chwili zawierania umowy. Do podanych kwoty nie wlicza się opłat biurowych, kosztów sądowych, kosztów mediacji, kosztów opłat kancelaryjnych oraz wynagrodzenia pełnomocnika za udział w drugiej i następnych rozprawach. Za zamówiony Dokument Usługobiorca może zapłacić przy odbiorze przesyłki pocztowej, przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy lub za pomocą usługi płatności internetowych Dotpay.pl. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Usługobiorcy. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Przy wyborze opcji zapłaty „Płatność przy odbiorze” do podanej ceny należy doliczyć wydatki biurowe oraz wydatki związane z wynagrodzeniem za usługę „Płatność przy odbiorze” wg cennika operatora usług pocztowych.


§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja może dotyczyć świadczenia usługi przez usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.
 2. Reklamacje należy przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kancelaria@erozwod.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Usługobiorcy i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób w jaki została złożona reklamacja chyba, że Usługobiorca wskaże inny sposób poinformowania go o wyniku rozpatrzonej reklamacji.
 4. Wraz ze złożoną reklamacją, Usługobiorca wyjaśni opis reklamacji, dane kontaktowe. Dane te są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i tylko reklamacje zawierające powyższe dane stanowią warunek niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.


§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
 3. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi w odniesieniu do umów zawieranych na odległość, gdy usługa została w pełni wykonana, a rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą Usługobiorcy oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę.
 4. Odstąpienie od usługi po rozpoczęciu spełniania świadczenia, za wyraźną uprzednią zgodą Usługobiorcy oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę, wiążę się z opłatą manipulacyjną w w wysokości 100 złotych i jest jedynie możliwe za zgodą usługodawcy.


§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Umowy o świadczenie usługi zawierane przez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim oraz według prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 poz. 1225 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Usługobiorcę przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. Wśród załączników znajdują się:

  • wzór formularza odstąpienia od umowy;
  • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.


§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Monika Orzechowska – Buchta prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą E-Rozwód.pl Monika Orzechowska – Buchta (pod adresem: ul. Bajan 56/24, 54-129 Wrocław, powiat Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 894-301-79-75, REGON 022412091, adres poczty elektronicznej: biuro@erozwod.pl, numer telefonu: 664 309 130 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Usługobiorcą i wykonywania Usługi zamówionych przez Usługobiorcę w Serwisie internetowym.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, PESEL, numer rachunku bankowego (w razie dokonywania płatności przelewem tradycyjnym).
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego lub zawarcia umowy o świadczenie usługi. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi drogą elektroniczną lub zawarciem Umowy usługi.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie korzystania z Serwisu internetowego, Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz zawarcia umowy.
 7. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 8. Podanie danych osobowych przez Usługodawcę jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Serwisu internetowego.
 9. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.


Pliki do pobrania: