Odpowiedź na pozew rozwodowy


Jeżeli wniesiony do sądu pozew rozwodowy spełnia warunki formalne, sąd przyjmie sprawę do rozpoznania, a następnie doręcza drugiej stronie (pozwanemu) odpis pozwu o rozwód. Wraz z doręczeniem pozwu rozwodowego sąd zazwyczaj wzywa pozwanego do wniesienia pisemnej odpowiedzi na pozew rozwodowy. W odpowiedzi na pozew o rozwód pozwany może ustosunkować się do twierdzeń powoda zawartych w pozwie rozwodowym.

W takiej sytuacji, nasuwa się pytanie jak powinna zachować się strona pozwana. Może pozostać bierna czy musi zareagować? Jeżeli postanowi wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy, to jakie warunki formalne powinny zostać spełnione, w jakim czasie wnieść odpowiedź i co napisać?


Sąd przesyła stronie pozwanej odpis pozwu rozwodowego wraz z pouczeniem o prawie do złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy i pouczeniu o konsekwencjach niezłożenia jej w terminie. Termin wyznaczony przez sąd nie może być krótszy niż 14 dni. Karteczka z pouczeniem może być niewielka. Pozwany może zgodzić się na rozwód bez orzeczenia o winie lub wnieść o rozwód z orzeczeniem o winie powoda. Jeżeli pozwany wniesie o rozwód z orzeczeniem o winie powoda, powód, jeżeli nie zgadza się na rozwód z orzeczeniem o jego wyłącznej winie, musi zmienić powództwo i wnieść o rozwód z orzeczeniem o winie obu stron.

1. Odpowiedź na pozew rozwodowy – Wymogi formalne

Odpowiedź na pozew o rozwód powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego i musi zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie sądu i sygnaturę akt sprawy – informacje pozwany może odczytać z pisma, które otrzymał z sądu;
 • oznaczenie stron – imię i nazwisko powoda oraz strony pozwanej;
 • oznaczenie rodzaju pisma – „Odpowiedź na pozew rozwodowy”;
 • osnowę (treść) wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Do którego sądu należy wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew o rozwód wnosi się do Sądu Okręgowego, od którego strona pozwana otrzymała pozew wraz z wezwaniem do wniesienia odpowiedzi. Odpowiedź na pozew rozwodowy należy wnieść do sądu wraz z jej odpisem, czyli w dwóch egzemplarzach: jeden dla sądu, drugi dla powoda/powódki. Wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód jest wolne od opłaty sądowej.

W jaki sposób złożyć odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew rozwodowy można złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego, który nadesłał pozew rozwodowy lub nadać go w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Za datę wpływu pisma uważa się datę złożenia w biurze podawczym lub nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. UWAGA: Nie należy nadawać przesyłki kurierskiej.


2. Odpowiedź na pozew rozwodowy – obowiązek

Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy chyba, że sąd zarządzi jej wniesienie. W sprawach zawiłych przewodniczący może zarządzić przed pierwszą rozprawą wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód.

Jeżeli sporządzenie odpowiedzi na pozew rozwodowy nie jest obowiązkowe – to okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego pozwany może podnieść w sądzie do protokołu we wstępnej fazie rozprawy rozwodowej, gdy sąd spyta strony o ich stanowisko w sprawie.

W praktyce sąd wraz z odpisem pozwu o rozwód informuje stronę pozwaną o terminie pierwszej rozprawy, a także przesyła pouczenie o prawie do złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy wraz z jednoczesnym zarządzeniem jej wniesienia i poucza o konsekwencjach niezłożenia jej w terminie. Termin wyznaczony przez sąd nie może być krótszy niż 14 dni. Karteczka z pouczeniem może być niewielka, zapisana drobnym drukiem, także łatwo ją przeoczyć. Wezwanie sądu może wyglądać np. w ten sposób:

„Sąd Okręgowy w ____ Wydział _____ doręcza odpis pozwu wraz z załącznikami wniesiony przez ______ w sprawie o rozwód zobowiązując do złożenia odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni i wzywa na rozprawę, która odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali nr 2.”

W sytuacji, gdy strona pozwana zostanie wezwana do wniesienia odpowiedzi na pozew rozwodowy, powinna jej udzielić, jeżeli nie chce ponosić konsekwencji niezłożenia.


3. Odpowiedź na pozew rozwodowy – termin

Jeżeli sąd zarządzi wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód, to wyznaczony termin nie może być krótszy niż dwa tygodnie.

 • Termin 14 dni liczony jest od dnia odebrania listu zawierającego pozew rozwodowy.
 • Termin 14 dni dotyczy dni kalendarzowych, a nie dni roboczych. Dni wolne czy też dni świąteczne mają znaczenie tylko wtedy, jeśli są ostatnim dniem terminu. Jeśli np. 14 dzień upływa 1 maja, to pismo można złożyć dnia następnego. Jednak nie ma znaczenia to, że dzień wolny przypadał w trakcie tego terminu.
 • W przypadku wysłania pocztą dzień nadania pisma w polskiej placówce pocztowej jest tożsamy z dniem wpłynięcia do sądu.

Konsekwencje niedotrzymania terminu

Konsekwencje niezłożenia w wyznaczonym przez sąd terminie odpowiedzi na pozew rozwodowy są bardzo poważne. Odpowiedz na pozew o rozwód wniesiona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona pozwanemu. W toku sprawy strony mogą składać pisma procesowe inne niż pozew i odpowiedź na pozew tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi. Oznacza to, że jeżeli odpowiedź na pozew rozwodowy nie zostanie złożona w wyznaczonym przez sąd terminie, pozwany może utracić możliwość przedstawienia swoich racji na piśmie. Natomiast twierdzenia i dowody niezgłoszone w terminie zostaną pominięte chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo, że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Jakie są skutki niezłożenia odpowiedzi na pozew?

Zwrot
Zgodnie z art. 207 § 2 i 7 w zw. z art. 130 § 2 kodeksu postępowania cywilnego odpowiedź na pozew złożona po upływie powyższego terminu podlega zwrotowi. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Utrata możliwości pisemnego ustosunkowania się do pozwu rozwodowego
Zgodnie z art. 207 §3 kodeksu postępowania cywilnego przewodniczący może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko, gdy sąd tak postanowi, chyba, że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

Pominięcie
Zgodnie z art. 207 § 6 kodeksu postępowania cywilnego sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew lub w dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo, że występują inne wyjątkowe okoliczności.


4. Odpowiedź na pozew rozwodowy – treść

Odpowiedź na pozew o rozwód powinna zawierać stanowisko pozwanego co do twierdzeń powoda dotyczących okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego, czyli wersję zdarzeń i przyczyn rozwodu z punktu widzenia osoby pozwanej.

W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany powinien:

 • przedstawić fakty oraz wskazać dowody na ich poparcie,
 • przedstawić swoje żądania i uzasadnić swoje twierdzenia,
 • wypowiedzieć się, co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych,
 • przedstawić swoje wnioski.

Pomimo wniesienia odpowiedzi na pozew oraz zgody pozwanego na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, sąd jest zobowiązany do przesłuchania obu stron w celu ustalenia czy orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne. Dlatego nawet, jeżeli pozwany złoży w sądzie odpowiedź na pozew rozwodowy sąd wezwie strony na rozprawę rozwodową.

W odpowiedzi na pozew o rozwód pozwany może:

 • zgodzić się w całości z żądaniami powoda/powódki;
 • zgodzić się na rozwód, ale na innych warunkach – np. zażądać rozwodu z winy obu stron bądź z wyłącznej winy powoda/powódki, zażądać wyższych alimentów etc.;
 • odmówić zgody na rozwód z określonych przyczyn i zażądać oddalenie pozwu rozwodowego;
 • zażądać separacji zamiast rozwodu.

Pisząc odpowiedź na pozew rozwodowy pozwany powinien zastanowić się nad żądaniami zawartymi w pozwie co do:

 • sposobu wykonania władzy rodzicielskiej – wspólna władza rodzicielska czy ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców;
 • kwoty alimentów żądanej przez powoda;
 • czy strona domaga się alimentów dla siebie, jako małżonka;
 • sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania;
 • kosztów procesowych – kto ma ponosić koszty? Strony po połowie czy tylko jedna ze stron?


5. Zmiana powództwa

Następnie sąd doręczy odpowiedź na pozew o rozwód powodowi/powódce.

Jeżeli powód wniósł pozew rozwodowy bez orzeczenia o winie, a pozwany żąda ustalenia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, to powód musi zmienić żądanie i wnieść o orzeczenia rozwodu z winy pozwanego.

W takiej sytuacji sąd jest zobowiązany do ustalenia, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Może się okazać, że winę ponoszą oboje małżonkowie.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC