Koszty sądowe


Podstawowym kosztem sądowym jest stała, niezależna od stanowiska stron i podnoszonych żądań opłata sądowa za pozew o rozwód w wysokości 600 zł. W sytuacji, gdy zapadnie wyrok rozwodowy bez orzeczenia o winie, sąd zwróci powodowi, który uiścił całą opłatę połowę wpisu, czyli 300,00 zł. Ponadto od byłego małżonka można żądać zwrotu ¼ wpisu (150 zł). Zwrot następuje po orzeczeniu rozwodu na rachunek bankowy uprawnionego lub przekazem pocztowym.

Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub części. Strona w całości zwolniona od kosztów sądowych nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa. Częściowe zwolnienie od kosztów sądowych może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, lub niektórych opłat lub wydatków. Strona, która została częściowo zwolniona od kosztów sądowych powinna uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy wnieść wraz z pozwem. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, które wnoszone jest na specjalnym formularzu, obejmujące szczegółowe dane o

  • stanie rodzinnym,
  • majątku,
  • dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

Pomimo reprezentacji przez pełnomocnika procesowego, oświadczenie powinno zostać osobiście podpisane przez osobę wnoszącą o zwolnienie z kosztów sądowych. Złożenie wniosku jest wolne od opłaty sądowej i może obejmować część lub całość kosztów sądowych.

W ramach wyroku rozwodowego, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci sąd obligatoryjnie rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, kosztach wychowania i utrzymania (alimenty), oraz sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Te rozstrzygnięcia są objęte jedną opłatą od pozwu rozwodowego i nie podlegają oddzielnym opłatom.

Odrębną opłatę sądową należy uiścić w przypadku:

  • wniosku o alimenty na rzecz jednego z małżonków -> od drugiego małżonka pobiera się dodatkową opłatę stosunkową, zależną od wysokości zasądzonych alimentów.
  • wniosku o orzeczenie eksmisji -> o pobraniu opłaty sąd orzeka w wyroku rozwodowym
  • wniosku o podział majątku wspólnego małżonków -> opłata pobierana także, gdy wniosek został zgłoszony w toku procesu rozwodowego

Wniesienie apelacji od wyroku rozwodowego wiąże się z opłatą w wysokości 600 zł także wtedy, gdy z nią skarży się inne rozstrzygnięcia wyroku.


Przykładowe koszty sądowe przy postępowaniu rozwodowym

Opłata sądowa za pozew o rozwód bez orzekania o winie jednej ze stron (należy uiścić całą opłatę sądową po zapadnięciu wyroku rozwodowego bez orzeczenia o winie, sąd zwróci połowę wpisu)300 złotych
Opłata sądowa za pozew o rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron600 złotych
Opłata od orzeczenia o eksmisji współmałżonka200 złotych
Opłata od orzeczenia o podziale majątku w przypadku zgodnego projektu podziału majątku300 złotych
Opłata od orzeczenia o podziale majątku1000 złotych
Opłata od orzeczenia zasądzającego alimenty dla współmałżonka5% ich rocznej
wartości
Opłata od odpisu orzeczenia za stronę6 złotych
Koszty korzystania z usług pełnomocnika procesowego, adwokata lub radcy prawnegokilka tys.
złotych
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa17 złotych
Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi40 złotych
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu30 złotych
Apelacja od wyroku rozwodowego600 złotych
Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC