Baza porad


W bazie porad serwisu eRozwód.pl znajdziecie odpowiedzi na nurtujące was pytania dotyczące rozwodu i powiązanymi z nim zagadnieniami.

Baza porad zawiera najważniejsze regulacje prawne, przesłanki rozwodowe w Polsce oraz w Unii Europejskiej, jak również informację związane z przebiegiem postępowania rozwodowego, problematyką obowiązku alimentacyjnego i władzy rodzicielskiej, a także możliwością podziału majątku.

Regulacje prawne

Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego jako podstawowa przesłanka rozwodu. Ustanie więzi fizycznej, emocjonalnej i gospodarczej. Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu – Przesłanki negatywne. Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Kiedy wnieść o rozwód bez orzekania o winie? Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie. Wyłączna wina małżonka żądającego rozwodu. Separacja czy rozwód, różnice i skutki.

Rozwód - Regulacje prawne w Polsce

Postępowanie rozwodowe

Jak wszcząć postępowanie o rozwód? Do jakiego sądu złożyć pozew o rozwód? Ile kosztuje rozwód? Kiedy sąd zwolni od kosztów sądowych? Droga postępowania rozwodowego. Jak przebiega rozprawa rozwodowa? Wyrok rozwodowy i zakres orzekania – czyli o czym rozstrzyga sąd. Kiedy następuje uprawomocnienie się wyroku rozwodowego. Jakie dowody są dopuszczalne w sprawie rozwodowej. Kogo można powołać na świadka? Komu przysługuje prawo do odmowy zeznań?

Postępowanie rozwodowe

Rozwód w UE

Czy możliwy jest rozwód na odległość, czyli bez stawiennictwa małżonków na rozprawie rozwodowej? Jakie są konsekwencje nieusprawiedliwionego niestawiennictwa? Kiedy może zapaść wyrok zaoczny? Kiedy można złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność? Rozwód w UE – jakie prawo będzie prawem właściwym? Różnice i analogia Rozporządzenia Bruksela II bis i Rzym II. Statystyki rozwód w Polsce i w Unii Europejskiej.

Rozwód - Regulacje prawne w Uni Europejskiej

Rozwód – Koszty

Jakie koszty mogą wystąpić w trakcie rozwodu? Na jakie opłaty sądowe i inne wydatki muszę się przygotować? Z jakimi kosztami dodatkowymi muszę się liczyć? Jak wysokie może być wynagrodzenie za wydanie opinii przez biegłego? Od czego zależy wysokość kosztów za pełnomocnika procesowego, adwokata lub radcę prawnego? Kiedy sąd może zwolnić stronę z kosztów sądowych w całości, a kiedy tylko w części? Jak ograniczyć koszty rozwodu?

Koszty rozwodu oraz postępowania rozwodowego

Rozwód – Alimenty

Kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny względem małoletnich dzieci i jaki jest zakres tego świadczenia? Co zrobić w sytuacji, gdy kwota alimentów nie zaspakaja potrzeb dziecka? Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny? Na co wpływa orzeczenie winy w wyroku rozwodowym? Do kiedy będę zmuszony płacić alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka? Jak zgłosić wniosek o alimenty? Kiedy alimenty będą zwolnione od podatku dochodowego?

Alimenty po rozwodzie

Rozwód – Majątek

Jak przeprowadzić podział majątku wspólnego przed, w trakcie i po rozwodzie? Kiedy postępowanie o podział majątku toczyć się będzie przed sądem okręgowym, a kiedy przed sądem rejonowym? Kiedy sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o podziale wspólnego mieszkania małżonków? Któremu z małżonków zostanie przyznane mieszkanie po rozwodzie? Kiedy sąd orzeknie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania?

Podział majątku

Rozwód – Dzieci

Któremu z rodziców sąd powierzy wykonanie władzy rodzicielskiej? Kiedy władza rodzicielska będzie powierzona obojga rodzicom wspólnie? Czy kwestia winy w wyroku rozwodowym ma wpływ na sytuację prawną dziecka po rozwodzie? Kiedy sąd orzeknie o kontaktach dziecka z jednym z rodziców? Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej rodziców? Jak wytłumaczyć dziecku powody rozstania rodziców? Jak pomóc dziecku odnaleźć się w nowej sytuacji?

Dzieci, władza rodzicielska, kontakty, alimenty

Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC