Rozwód – Regulacje Prawne


Rozwód – regulacje prawne: Małżeństwo może zostać rozwiązane poprzez rozwód, jeżeli strony wykażą przed sądem zaistnienie przesłanek pozytywnych, oraz brak istnienia przesłanek negatywnych. Art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) reguluje zarówno przesłanki pozytywne jak i negatywne.

Podstawową przesłanką pozytywną rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. W tym celu sąd bada, czy istnieje jeszcze między małżonkami więź uczuciowa, fizyczna i majątkowa. Jeżeli więzi pomiędzy małżonkami zanikły, sąd bierze pod uwagę czas, który minął od ich wygaśnięcia. Jeżeli więzi małżeńskie nie zanikły, sąd nie może orzec o rozwodzie. Przesłanki negatywne to okoliczności, które uniemożliwiają orzeczenie rozwodu.


Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Najważniejszą regulacją prawną w sprawach o rozwód jest zaistnienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Ale co tak naprawdę to oznacza?

Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, jeśli ustały między małżonkami wszelkie więzy emocjonalne, fizyczne i gospodarcze.

 1. więź emocjonalna/uczuciowa – brak miłości i przywiązania,
  • więź emocjonalna ustanie już w momencie wygaśnięcia uczucia po stronie jednego z małżonków;
 2. więź fizyczna – pożycie seksualne,
  • więź fizyczna może ustać także w przypadku, gdy z naturalnych przyczyn dojdzie do zerwania pożycia fizycznego, na przykład z powodu choroby małżonka;
 3. więź gospodarcza – wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego,
  • wspólne zakupy, wspólne przyrządzanie posiłków, wspólne sprzątanie mieszkania,
  • zamieszkiwanie w jednym lokalu mieszkalnym nie przekreśla ustania więzi gospodarczej, gdy wspólne zamieszkanie jest wynikiem sytuacji ekonomicznej małżonków (np. żadne z nich nie ma możliwości zamieszkania gdzie indziej) i spełnione są pozostałe przesłanki uzyskania rozwodu, a małżonkowie faktycznie żyją oddzielnie tzn. zamieszkują różne pokoje w jednym lokalu mieszkalnym, nie współdzielą posiłków, nie robią wspólnych zakupów.

Współżycie pomiędzy małżonkami musi ustać na poziomie wszystkich 3 powyżej wymienionych więzi. Przy czym nie ma znaczenia, z jakich przyczyn nastąpił rozpad pożycia.

W celu orzeczenia rozwodu niezbędne jest, aby rozkład pożycia małżeńskiego miał charakter trwały. Oznacza to, że małżonkowie nie podejmą już wspólnego pożycia. Regulacje prawne w sprawach o rozwód wymagają, aby rozkład pożycia trwał już od dłuższego czasu, czyli powinien nastąpić co najmniej na kilka miesięcy przed wniesieniem pozwu rozwodowego. Jeżeli okres między ustaniem więzi a wszczęciem procesu rozwodowego będzie zbyt krótki (np. 1-miesięczny) sąd może uznać, iż upłynęło zbyt mało czasu by stwierdzić, iż rozkład więzi małżeńskich ma charakter trwały.


Przesłanki wykluczające orzeczenie rozwodu (przesłanki negatywne)

Regulacje prawne w sprawach o rozwód przewidują, że pomimo zaistnienia między małżonkami zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli:

 1. wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, np. rozwód mógłby spowodować niekorzystne zmiany w psychice dzieci;
 2. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego;
 3. orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma kto się nim zaopiekować.

Jeżeli strony udowodnią, iż nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego oraz że nie występuje żadna z przesłanek negatywnych sąd może orzec rozwód.


Regulacje Prawne – Żądanie rozwodu

Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków. Sąd może orzec rozwód jedynie po przeprowadzeniu procesu. Pozew o rozwód może zostać wniesiony samodzielnie bądź z pomocą profesjonalnego pełnomocnika procesowego, adwokata lub radcy prawnego.

W celu złożenia pozwu o rozwód należy ustalić sąd właściwy do rozpatrzenia pozwu o rozwód. Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeżeli choć jedno z nich nadal tam miesz­ka­ lub zwykle przebywa. Jeżeli natomiast każdy z małżonków mieszka w innym miejscu, wówczas właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej – czyli osoby, przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem rozwodowym. Gdyby nie udało się ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, wtedy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda – czyli osoby, która wystąpiła z pozwem rozwodowym.   

Czego można żądać w pozwie rozwodowym?

Regulacje prawne dotyczące rozwodu przewidują, że wraz z rozwodem sąd może orzec:

 1. Czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego (z urzędu).
  • Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Skutki są wówczas takie, jakby żaden z małżonków winy nie ponosił.
 2. Władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz o kontaktach rodziców z dzieckiem ( z urzędu).
 3. Alimentach na dziecko – w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka (z urzędu).
 4. Alimentach na byłego współmałżonka (na wniosek) –  żądanie jest ściśle związana z kwestią winy za rozkład pożycia małżeńskiego.
  • Żądanie należy zamieścić w pozwie rozwodowym lub złożyć sądowi odpowiedni wniosek na rozprawie w obecności drugiego małżonka. Alternatywnie, można również złożyć pismo, którego odpis należy doręczyć drugiemu małżonkowi..
 5. Podziale majątku wspólnego małżonków (na wniosek).
  • Sąd, wraz z rozwodem, dokona podziału majątku wspólnego, jeżeli małżonkowie żądają podziału majątku w pozwie rozwodowym. Przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.
 6. Sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez okres, kiedy będą oboje w nim mieszkać po rozwodzie ( z urzędu).

W celu zbadania okoliczności które doprowadziły do rozkładu pożycia, sąd obligatoryjnie przeprowadza dowód z przesłuchania stron (małżonków).

Małżeństwo ustaje dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a nie z chwilą wydania orzeczenia przez sąd. W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego rozwód ustaje między dotychczasowymi współmałżonkami wspólność majątkowa. W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie w sprawie o rozwód zostanie umorzone.


Zmiana nazwiska po rozwodzie

Osoba rozwiedziona może powrócić do swojego poprzedniego nazwiska, jeśli w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła swoje nazwisko. Stosowne oświadczenie należy złożyć osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.


Regulacje Prawne – Rozwód a Separacja

Alternatywą do rozwodu może w niektórych przypadkach być separacja prawna. Z pozwem o separację może wystąpić każdy z małżonków, jeśli nastąpił zupełny rozkład pożycia. Przy orzekaniu o separacji rozkład pożycia nie musi być jednak trwały jak przy rozwodzie. Nie jest ona jednak dopuszczalna, gdy miałoby na tym ucierpieć dobro małoletnich dzieci. Również, gdy z innych względów byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Od pozwu o separację płaci się 600 zł opłaty stałej; jeśli chcą jej zgodnie oboje małżonkowie – tylko 100 zł.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC