Postępowanie rozwodowe


Jak rozpocząć postępowanie rozwodowe? Do jakiego sądu należy wnieść pozew o rozwód? Mieszkamy za granicą, możemy rozwieść się w Polsce. Na powyższe pytania znajdziecie odpowiedź na stronie eRozwod.pl?

Rozpoczęcie postępowania rozwodowego może być skomplikowane, dlatego ważne jest zrozumienie kroków i procesów związanych z tym zagadnieniem. Pierwszym krokiem w postępowaniu rozwodowym jest złożenie pozwu do właściwego sądu.

Jak znaleźć sąd właściwy dla rozwodu?

Wybór sądu właściwego dla rozwodu zależy od kilku czynników, takich jak miejsce zamieszkania małżonków.

Sąd włąściwy dla małżonków mieszkających w Polsce

Pozew rozwodowy wnosi się do Sądu Okręgowego, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że choć jedno z nich nadal tam mieszka lub przebywa.

Jeżeli małżonkowie nigdy nie mieli miejsca zamieszkania w tym samym okręgu sądowym, lub w chwili wnoszenia pozwu żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca zwykłego pobytu w okręgu sądu ostatniego miejsca zamieszkania ich obojga, pozew kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeśli brak takiej podstawy, np. gdy jeden z małżonków przebywa na stałe za granicą, pozew składa się do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Sąd włąściwy dla małżonków mieszkających za granicą

W przypadku rozwodu małżonków posiadających obywatelstwo polskie, którzy mieszkają poza granicami RP, zastosowanie ma art. 45 KPC. Zgodnie z nim, Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym wyznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo, gdy nie można ustalić właściwości miejscowej sądu na podstawie okoliczności sprawy i przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Warunkiem wstępnym do wyznaczenia właściwego sądu na podstawie art. 45 KPC jest istnienie jurysdykcji krajowej (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2003 r., III AO 8/03).

Właściwość w sprawach o rozwód jest właściwością wyłączną. Oznacza to, że małżonkowie nie mogą jej zmienić umownie.


Do którego sądu mam wnieść pozew rozwodowy? Do jakiego Sądu Okręgowego należy skierować pozew rozwodowy? Sąd właściwy dla rozwodu. Sąd Okręgowy w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli małżonkowie po ślubie nie mieszkali razem lub żadne z nich już w tym miejscu nie mieszka wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli miejsce zamieszkania lub pobytu pozwanego jest nie znane lub znajduje się za granicą – pozew należy skierować do sądu według miejsca zamieszkania powoda.

Podsumowanie dotyczące właściwości sądu w postępowaniach rozwodowych

Określenie właściwości sądu w postępowaniach rozwodowych jest kluczowe dla prawidłowego przebiegu procesu. Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady, jakie należy uwzględnić:

 • Sąd Okręgowy w okręgu, gdzie małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania – jeśli choć jedno z nich nadal tam mieszka lub przebywa.
 • Sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej – jeżeli małżonkowie po ślubie nie mieszkali razem lub żadne z nich już w tym miejscu nie mieszka.
 • Sąd według miejsca zamieszkania powoda – jeżeli miejsce zamieszkania lub pobytu pozwanego jest nieznane lub znajduje się za granicą.

Sytuacje wyjątkowe – Sąd Najwyższy wyznacza właściwy sąd na posiedzeniu niejawnym (art. 45 KPC).:

 • gdy oboje małżonkowie na stałe przebywa za granicą;
 • jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;

Powyższe zasady pomagają w dokładnym określeniu właściwego sądu w postępowaniach rozwodowych, co zapewnia sprawne i efektywne przeprowadzenie procesu rozwodowego.


Czas trwania postępowania rozwodowego

Pierwsza rozprawa rozwodowa jest zwykle wyznaczana po kilku miesiącach od złożenia pozwu. Sąd pyta strony o ich stanowisko oraz ostateczną decyzję w sprawie rozwodu. W przypadku wątpliwości co do decyzji, sąd może skierować strony do mediacji.

Ważne aspekty pierwszej rozprawy

 • Obecność stron: Posiedzenie odbędzie się nawet, jeśli jeden z małżonków się nie stawi.
 • Mediacja: Sąd może skierować strony do mediacji, jeśli będą wątpliwości co do decyzji o rozwodzie.

Postępowanie dowodowe w sprawach rozwodowych ma na celu stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia bądź orzeczenie winy małżonka. Proces ten rozpoczyna się po informacyjnym wysłuchaniu stron.

Kroki w postępowaniu dowodowym

 • Informacyjne wysłuchanie stron: Sąd słucha stron, aby ustalić ich stanowiska.
 • Postępowanie dowodowe: Sąd zbiera dowody, aby ocenić trwałość rozkładu pożycia lub winę małżonka.
 • Przesłuchanie stron: Po zakończeniu postępowania dowodowego Sąd ponownie przesłuchuje małżonków.
 • Zamknięcie rozprawy: Sąd zamyka rozprawę i udaje się na naradę, aby podjąć decyzję.
Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC