Czas oczekiwania na rozwód


Czas oczekiwania na rozwód to jedna z najważniejszych kwestii, które interesują osoby decydujące się na zakończenie małżeństwa. Warto zrozumieć, co wpływa na czas oczekiwania na rozwód, jakie formalności trzeba dopełnić i jakie czynniki mogą przyspieszyć lub opóźnić ten proces.

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przy wnoszeniu pozwu o rozwód do sądu jest:

„Jak długo muszę czekać na rozwód?”

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Powód powinien wziąć pod uwagę dwa odrębne okresy oczekiwania:

Pierwszy okres: Czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy rozwodowej

Pierwszy okres oczekiwania na rozwód to czas od momentu wniesienia pozwu rozwodowego do dnia, w którym sąd wyznaczy termin rozprawy rozwodowej. W zależności od obciążenia sądów oraz konkretnego przypadku, czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy może się różnić.

Drugi okres: Czas od pierwszej rozprawy do prawomocnego orzeczenia o rozwodzie

Drugi okres zaczyna się od pierwszej rozprawy rozwodowej i trwa do momentu prawomocnego orzeczenia o rozwodzie. Rozwód może zostać orzeczony już na pierwszej rozprawie.

Czy sąd orzecze o rozwodzie na pierwszej rozprawie rozwodowej jest uzależnione od kilku czynników:

 • Rodzaj rozwodu (z orzekaniem o winie czy bez)
 • Posiadanie przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci
 • Chęć dokonania podziału majątku wspólnego wraz z rozwodem.Okres oczekiwania na rozwód

Jak długo muszę czekać na rozwód? Jaki jest okres oczekiwania na rozwód? Od momentu wniesienia pozwu o rozwód do prawomocnego wyroku rozwodowego mija najczęściej od 2 do 3 miesięcy, jeżeli powód wniósł pozew o rozwód bez orzekania o winie. W niewielkiej ilości przypadków aż do prawomocnego rozwodu może minąć nawet dwa lata. Na co powinno się zwrócić uwagę by rozwieść się jak najszybciej – wnieść pozew o rozwód bez orzekania o winie. eRozwód.pl pomoże Ci przeprowadzić rozwód szybko i sprawnie, a także zaoszczędzić zbędne koszty.

Czas oczekiwania na rozprawę rozwodową

Czas oczekiwania na rozprawę rozwodową zależy od wielu czynników i nie można go z góry określić. Termin rozprawy jest uzależniony od:

 • Ilości spraw w sądzie: Większa liczba spraw oznacza dłuższy czas oczekiwania.
 • Możliwości kadrowych: Obsada sądu wpływa na szybkość rozpatrywania spraw.
 • Miasta, w którym wnosimy pozew: W większych miastach czas oczekiwania może być dłuższy.
 • Pory roku: Sezonowe wahania mogą wpływać na terminy rozpraw.

Zazwyczaj, czas oczekiwania na rozprawę rozwodową to kilka miesięcy. W większych miastach, gdzie liczba spraw rozwodowych jest większa, czas ten może wynosić nawet około pół roku.

Procedura wnoszenia pozwu o rozwód

1. Wniesienie pozwu o rozwód

Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu o rozwód do właściwego sądu.

2. Uiszczenie opłaty sądowej

Przed wniesieniem pozwu rozwodowego do sądu należy uiścić opłatę sądową. Jeśli opłata sądowa nie zostanie uiszczona przed wniesieniem pozwu lub w momencie jego wniesienia, sąd wezwie do jej zapłaty. Co przedłuży czas oczekiwania na rozprawę rozwodową.

3. Przesłanie odpisu pozwu stronie pozwanej

Sąd przesyła odpis pozwu o rozwód stronie pozwanej, wraz z wezwaniem do wniesienia odpowiedzi na pozew. Strona pozwana może, ale nie musi, odpowiedzieć pisemnie na pozew rozwodowy. W odpowiedzi powinna przedstawić swoje stanowisko, na przykład czy zgadza się na rozwód, czy chce rozwodu z orzeczeniem o winie, oraz jakie jest jej stanowisko w kwestii dzieci i władzy rodzicielskiej.

4. Wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy

Sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy rozwodowej, gdy obie strony przedstawią swoje stanowiska w sprawie, lub gdy strona pozwana nie odpowie na pozew.


Czas oczekiwania na prawomocny wyrok rozwodowy

Zgodnie z danymi statystycznymi z roku 2022, czas oczekiwania na prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo może się znacznie różnić w zależności od specyficznych okoliczności każdej sprawy rozwodowej. Przeważnie jest uzależniony od decyzji stron, czy orzekać o winie.

 • Czas oczekiwania na wyrok rozwodowy w roku 2022:
  • Najczęściej (30% rozwodów) prawomocny wyrok rozwodowy zapada od 2 do 3 miesięcy od wniesienia pozwu.
  • W 22% przypadków małżonkowie czekali od 7 do 11 miesięcy.
  • W 14% rozwodów sąd orzekł o rozwiązaniu małżeństwa już po upływie jednego miesiąca.
  • Okres oczekiwania wynosił rok w 12% spraw.
  • W 4% przypadków małżonkowie musieli czekać dwa lub więcej lat na prawomocny wyrok rozwodowy.

Jeżeli strony zgodnie żądają rozwodu bez orzekania o winie, to wyrok może zapaść dość szybko – już na pierwszej, bądź drugiej rozprawie rozwodowej. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie trudniej jest cokolwiek przewidzieć. Statystycznie, przy rozwodzie bez orzekania o winie okres oczekiwania na wyrok rozwodowy jest znacznie krótszy niż przy rozwodzie z orzeczeniem o winie.

Uzależnienie czasu oczekiwania od orzekania o winie:

 • Rozwód bez orzekania o winie:
  • Najczęściej (34% rozwodów) wyrok zapadał w przeciągu 2 do 3 miesięcy od wniesienia pozwu.
  • W roku 2022 wniesiono 48 725 pozwów o rozwód bez orzekania o winie.
  • W 16 730 przypadkach wyrok zapadł po upływie dwóch do trzech miesięcy.
 • Rozwód z orzeczeniem o winie:
  • Najczęściej (31% rozwodów) strony czekały od 7 do 11 miesięcy na rozwiązanie małżeństwa.
  • W roku 2022 wniesiono 17 407 pozwów o rozwód z orzeczeniem o winie.
  • W 5 436 przypadkach wyrok zapadł po upływie siedmiu do jedenastu miesięcy.

Czas oczekiwania na prawomocny wyrok rozwodowy jest złożonym procesem, zależnym od wielu czynników, w tym od decyzji stron dotyczących orzekania o winie. Wybór rozwodu bez orzekania o winie zazwyczaj skraca ten czas.Co dzieje się po stawieniu się na pierwszej rozprawie rozwodowej?

1. Rozwód na pierwszej rozprawie rozwodowej

Sąd może orzec o rozwodzie już na pierwszej rozprawie rozwodowej, jeżeli małżonkowie

 • są zgodni co do orzeczenia rozwodu;
 • nie wnoszą o orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego;
 • nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci;
 • nie wnoszą wraz z rozwodem o podział majątku wspólnego;

2. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego

 • Termin 21 dni: To czas, który musi upłynąć od ogłoszenia wyroku rozwodowego do jego uprawomocnienia się.
 • Wniosek o odpis wyroku: Małżonek, który chce otrzymać odpis wyroku, musi złożyć wniosek do sądu.
 • Wyjątki dotyczące alimentów: Jeżeli orzeczenie zawiera zasądzone alimenty i klauzulę wykonalności, sąd przesyła dokumenty bez wniosku.

3. Apelacja

Jeżeli jedna ze stron nie zgadza się z treścią wyroku rozwodowego, powinna złożyć wniosek o uzasadnienie w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia. Po otrzymaniu uzasadnienia strona ma 14 dni na złożenie apelacji.

Jeżeli sąd rozpatrujący apelację nie uchyli wyroku to

 • wydaje orzeczenie, które jest od razu prawomocne po ogłoszeniu.
 • W sprawach rozwodowych skarga kasacyjna nie przysługuje.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC