Dowód z Przesłuchania Stron i Świadków


Dowód z przesłuchania jest jednym z najważniejszych elementów w postępowaniu rozwodowym. Pomaga sądowi w pełnym zrozumieniu okoliczności sprawy oraz przyczyn rozpadu małżeństwa. W artykule przedstawimy trzy kluczowe typy dowodów z przesłuchania: dowód z przesłuchania stron, dowód z przesłuchania świadków oraz wywiad środowiskowy.

Zrozumienie i właściwe wykorzystanie tych dowodów jest kluczowe dla skutecznego przygotowania się do procesu rozwodowego. Każdy z tych dowodów odgrywa istotną rolę w budowaniu pełnego obrazu sytuacji małżeńskiej i może znacząco wpłynąć na decyzje sądu.

Dowody w sprawie rozwodowej – Dowody Osobowe

Przesłuchania stron i świadków są fundamentalnymi dowodami, które umożliwiają sądowi zrozumienie pełnego obrazu sytuacji małżeńskiej. Dowody te nie tylko dostarczają bezpośrednich informacji, ale także pomagają w uzupełnieniu luk w zeznaniach i dostarczają kontekstu niezbędnego do podjęcia sprawiedliwej decyzji.


Dowód z przesłuchania stron (małżonków)

W sprawach o rozwód lub o separację dowód z przesłuchania stron odgrywa szczególną rolę, ponieważ z reguły strony są najlepszym źródłem informacji o problemach pożycia małżeńskiego.

Dowód z przesłuchania stron jako dowód w sprawie rozwodowej

 • jest obligatoryjny – obowiązku przeprowadzenia dowodu z nie uchyla uznanie powództwa ani przyznanie okoliczności faktycznych (art. 431 KPC);
 • nie ma charakteru posiłkowego, lecz zmierzający do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy i ustalenia rzeczywistego stanu rzeczy;
 • jest przeprowadzany przez sąd z urzędu – nie jest potrzebny wniosek stron;

Pominięcie dowodu w sprawie rozwodowej -przesłuchanie tylko jednej strony

W sprawach o rozwód lub separację, sąd może, zgodnie z Art. 302 § 1 KPC (odesłanie z art. 432 in fine KPC), w pewnych sytuacjach ograniczyć dowód z przesłuchania stron do:

 • Przesłuchania tylko jednej strony lub
 • Całkowitego pominięcia dowodu z przesłuchania małżonków

Sąd podejmuje decyzję, czy przeprowadzić przesłuchanie jednej strony lub pominąć dowód z przesłuchania małżonków, w sytuacji, gdy jest to możliwe z przyczyn natury faktycznej lub prawnej.

Przyczyny Natury Faktycznej

 • Nieobecność strony wezwanej na rozprawę o rozwód lub separację

Jednak sąd powinien uzależnić zaniechanie przesłuchania strony od wyjaśnienia przyczyn jej nieobecności.

Jedynie nieobecność wynikająca

 • z okoliczności zależnych od strony LUB
 • napotkanych poważnych przeszkód uniemożliwiających stawiennictwo w krótkim czasie

może rezultować zaniechaniem przeprowadzenia dowodu z przesłuchania strony.

W sprawach małżeńskich, ze względu na ich znaczenie społeczne, dowód z przesłuchania stron powinien być przeprowadzony starannie i szczegółowo. Sąd powinien przesłuchać strony dotyczące tych samych kwestii, które były omawiane informacyjnie (art. 433 KPC), aby osiągnąć cele postępowania dowodowego (art. 441 KPC).


Dowód z przesłuchania świadków

Przesłuchanie świadków jest jednym z kluczowych i decydujących dowodów w sprawie rozwodowej. Świadkowie udzielają sądowi informacji i uzupełniają zeznania stron, dotyczące różnych okoliczności sprawy. Świadkowie pomagają ustalić m.in.:

 • Zupełność i trwałość rozpadu pożycia
 • Zachowanie małżonków względem siebie i dzieci
 • Sytuację wychowawczą dzieci
 • Sytuację zdrowotną stron
 • Możliwości zarobkowe stron
 • Inne istotne okoliczności

Chociaż świadkowie nie posiadają pełnej wiedzy o wszystkich okolicznościach sprawy i nie zawsze są bezpośrednimi świadkami zdarzeń, ich zeznania są cenne. Nawet zeznania świadka pośredniego, który słyszał o pewnych faktach od strony lub innej osoby, mogą wpłynąć na ocenę całokształtu okoliczności.

Zalety Przesłuchania Świadków

 • Uzupełnienie Zeznań Stron: Świadkowie dostarczają dodatkowych informacji, które mogą być kluczowe dla sprawy.
 • Ocena Całokształtu Okoliczności: Nawet pośrednie zeznania mogą pomóc w zrozumieniu pełnego obrazu sytuacji.
 • Różnorodność Perspektyw: Zeznania różnych świadków mogą przedstawiać różne aspekty sprawy, co pomaga w dokładniejszej ocenie faktów.

Niedopuszczalne jest powołanie na świadka:

 • Małoletniego, który nie ukończył 13 lat
 • Zstępnego stron (dziecka, wnuka), który nie ukończył 17 lat
 • Osoby niezdolnej do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń
 • Funkcjonariusza bądź wojskowego zobowiązanego do zachowania tajemnicy państwowej
 • Przedstawicieli niektórych zawodów w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy (lekarskiej, bankowej, adwokackiej, ubezpieczeniowej) oraz duchownych w zakresie tajemnicy spowiedzi
 • Przedstawicieli ustawowych stron oraz osób, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji mającej zdolność sądową
 • Mediatora, co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji

Prawo do odmowy okładania zeznań przysługuje:

 • Małżonkowi strony
 • Wstępnym stron (rodzicom, dziadkom)
 • Zstępnym (dzieciom, wnukom)
 • Rodzeństwu
 • Niektórym powinowatym (np. byłym teściom)

W niektórych okolicznościach świadkom przysługuje również prawo odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

Powołując osobę na świadka, należy podać jego imię, nazwisko i adres oraz fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone.

Warto Pamiętać

 • Świadkowie nie muszą widzieć wszystkiego na własne oczy.
 • Nawet zeznania oparte na relacjach innych osób mogą być wartościowe.
 • Sąd ocenia zeznania świadków w kontekście wszystkich zgromadzonych dowodów.

Przesłuchanie świadków w sprawach rozwodowych odgrywa kluczową rolę w ustaleniu prawdy i podejmowaniu sprawiedliwych decyzji przez sąd.


Wywiad Środowiskowy jako Dowód w Sprawie Rozwodowej

W postępowaniach rozwodowych, jednym z istotnych dowodów, które mogą wpłynąć na decyzję sądu, jest wywiad środowiskowy. Wywiad środowiskowy umożliwia sądowi uzyskanie szczegółowych informacji o warunkach życia i wychowania dzieci stron. W niniejszym artykule omówimy, w jaki sposób wywiad środowiskowy jest przeprowadzany i jakie znaczenie ma w sprawie rozwodowej.

Wywiad Środowiskowy jako Kluczowy Dowód

 • Cel Wywiadu Środowiskowego:
  • Sąd zarządza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, aby dokładnie ustalić warunki, w których żyją i wychowują się dzieci stron.
 • Przeprowadzenie Wywiadu:
  • Wyznaczona osoba, najczęściej kurator sądowy lub pracownik socjalny, odwiedza miejsca zamieszkania stron.
  • Podczas wizyty osoba przeprowadzająca wywiad ocenia warunki mieszkaniowe, atmosferę domową oraz relacje rodzinne.
 • Zakres Wywiadu:
  • Wywiad środowiskowy obejmuje ocenę warunków materialnych i bytowych, a także relacje między rodzicami a dziećmi.
  • Ocenie podlega także zaangażowanie rodziców w wychowanie i edukację dzieci.

Znaczenie Wywiadu Środowiskowego w Sprawie Rozwodowej

 • Ustalanie Faktów:
  • Wywiad środowiskowy dostarcza sądowi rzetelnych i obiektywnych informacji o sytuacji domowej dzieci.
  • Wyniki wywiadu mogą wpływać na decyzje dotyczące opieki nad dziećmi i podziału obowiązków rodzicielskich.
 • Wsparcie dla Innych Dowodów:
  • Wywiad środowiskowy uzupełnia inne dowody zgromadzone w sprawie, takie jak zeznania świadków czy dokumenty.
  • Sąd wykorzystuje wyniki wywiadu do stworzenia pełnego obrazu sytuacji rodzinnej.
 • Decyzje Sądowe:
  • Na podstawie wyników wywiadu środowiskowego, sąd podejmuje decyzje dotyczące opieki nad dziećmi, miejsca zamieszkania oraz kontaktów z rodzicami.
  • Sąd może zarządzić dodatkowe środki ochrony dzieci, jeśli wywiad wykazał nieprawidłowości w warunkach domowych.

Przebieg Wywiadu Środowiskowego

 • Procedura Wywiadu:
  • Sąd wydaje postanowienie o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, wskazując osobę odpowiedzialną za jego wykonanie.
  • Wywiad obejmuje rozmowy z rodzicami, dziećmi oraz innymi osobami zamieszkującymi wspólne gospodarstwo domowe.
 • Dokumentacja Wywiadu:
  • Osoba przeprowadzająca wywiad sporządza szczegółowy raport, który jest przedstawiany sądowi.
  • Raport zawiera opis warunków mieszkaniowych, relacji rodzinnych oraz rekomendacje dotyczące opieki nad dziećmi.
 • Ewaluacja Wywiadu:
  • Sąd analizuje wyniki wywiadu, uwzględniając je przy podejmowaniu decyzji w sprawie rozwodowej.
  • W przypadku niejasności lub sprzecznych informacji, sąd może zarządzić dodatkowe wywiady lub inne środki dowodowe.

Wywiad środowiskowy stanowi ważny element postępowania dowodowego w sprawach rozwodowych, pomagając sądowi w podjęciu sprawiedliwych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących opieki nad dziećmi.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC