Wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej


Możliwość pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom wynika ze zmian wprowadzonych do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w roku 2008, jednak rozstrzygnięcie to nie jest regułą i orzekane jest wyłącznie na zgodny wniosek rodziców. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom łączy się z ustaleniem, że wzajemny stosunek małżonków i ich dotychczasowy stosunek do dzieci oraz wzajemne kontakty w tym zakresie, zapewniają szanse zgodnego wykonywania przez oboje rodziców wspólnej władzy rodzicielskiej, a w szczególności że decyzje dotyczące dziecka będą podejmowane wspólnie i za obopólną zgodą rodziców. Każde z rodziców posiadających władzę rodzicielską może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka i reprezentować je przed sądami oraz innymi organami państwowymi.

Jeżeli rodzice chcą, aby sąd powierzył im obojgu wykonywanie władzy rodzicielskiej, to powinni sporządzić rodzicielski plan wychowawczy.


Rodzicielski plan wychowawczy

Rodzicielski plan wychowawczy jest dobrowolnym porozumieniem rozwodzących się lub pozostających w separacji rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie.

Rodzicielski plan wychowawczy powinien określać punkty i tematy co do których rodzice się porozumieli i przedstawiać wspólne rozstrzygnięcia dopasowane do konkretnej sytuacji rodzinnej. Nie ma obowiązującego powszechnie wzoru takiego porozumienia.

W planie wychowawczym powinny znajdować się postanowienia dotycząc:

  • opieki na dzieckiem,
  • miejsca zamieszkania dziecka, zmiany miejsca zamieszkania dziecka,
  • kontaktów z dzieckiem w ciągu tygodnia, weekendów, wakacji, świąt,
  • ponoszenia wydatków przez rodziców,
  • sposobów podejmowania istotnych decyzji dotyczących dziecka w szczególności w zakresie edukacji (szkoły, kursów, zajęć pozalekcyjnych czy dłuższych wycieczek), wyboru lekarza i sposobów leczenia,
  • sposobów rozstrzygania sporów między rodzicami.


Zarządzanie majątkiem dziecka

W sytuacji, gdy dziecko posiada majątek oddzielny od majątku rodziców, zarząd majątkiem dziecka sprawowany jest przez rodziców. Zarząd ten obejmuje podejmowanie czynności faktycznych oraz czynności prawnych odnoszących się do składników majątku dziecka i powinien być wykonywany z należytą starannością. Rodzice nie mogą dokonywać czynności przekraczających zakresu zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko, chyba że sąd opiekuńczy wyrazi na to zgodę. Gdy dziecko posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Dochód z majątku dziecka powinien być przeznaczany na utrzymanie i wychowanie dziecka, oraz w miarę potrzeby jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim. Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców.


Miejsce zamieszkania dziecka

Jeżeli obojgu rodzicom, mieszkającym oddzielnie, została powierzona władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko przebywa na stałe. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, o jego miejscu zamieszkania decyduje sąd opiekuńczy.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC