Władza rodzicielska


Władza rodzicielska powinna być wykonywana z uwzględnieniem dobra dziecka oraz interesu społecznego. Obejmuje obowiązek i prawo do:

  1. Wykonywania pieczy nad dzieckiem.
  2. Zarządzania majątkiem dziecka.
  3. Reprezentowania dziecka.

Piecza nad osobą dziecka obejmuje obowiązek i uprawnienie rodziców do wychowania dziecka i kierowania nim. Rodzice osobiście obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 KRO). Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka (art. 98 § 1 KRO) i dokonują w jego imieniu czynności prawnych oraz mogą występować przed sądami i innymi organami państwowymi.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd w zakresie władzy rodzicielskiej ma kilka możliwości rozstrzygnięć. Wybierając sposób wykonywania władzy rodzicielskiej sąd kieruje się kryterium, jakim jest dobro dziecka.


Władza rodzicielska – Możliwe rozstrzygnięcia

1. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Wydanie takiego orzeczenia jest możliwe wyłącznie na zgodny wniosek rodziców i pod warunkiem, że do wniosku dołączyli porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (tzw. rodzicielski plan wychowawczy). Ponadto sąd musi uzyskać uzasadnione przekonanie, że rodzice będą faktycznie współdziałać w sprawach dziecka, jak również ustalić, że takie rozwiązanie będzie zgodne z dobrem dziecka.

2. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

3. Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców

W wyroku rozwodowym sąd może zawrzeć również inne rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej. Sąd może także ograniczyć, pozbawić lub zawiesić władzę rodzicielską co do jednego lub obojga z rodziców.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC