Dowód z Dokumentu


Dowód z dokumentu jest jednym z kluczowych elementów w postępowaniu rozwodowym. Dokumenty dostarczają istotnych informacji, które pomagają sądowi w pełnym zrozumieniu okoliczności sprawy. W niniejszym artykule omówimy różne rodzaje dokumentów używanych jako dowody, w tym dokumenty urzędowe, dokumenty prywatne oraz dowód z opinii biegłego.


Dowód z Dokumentu – Urzędowego

Dokumenty urzędowe odgrywają kluczową rolę jako dowody w sprawie rozwodowej. W skład dokumentów urzędowych wchodzą:

 • Odpisy aktów stanu cywilnego
 • Zaświadczenia organów administracji
 • Odpisy dokumentów podatkowych
 • Decyzje administracyjne
 • Wyroki sądów
 • Odpisy akt sądowych lub administracyjnych (w tym policji)
 • Zaświadczenia szkolne
 • Świadectwa

Charakterystyka Dokumentów Urzędowych:

 • Dowód stwierdzony urzędowo: Dokumenty urzędowe są dowodem tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone, jeżeli zostały sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania.
 • Najwyższa siła dowodowa: Dowód z dokumentu urzędowego jest dowodem o największej sile.
 • Ograniczenia: Nie każdy dokument pochodzący od organów władzy publicznej ma charakter dokumentu urzędowego, który wiążąco stwierdza dane okoliczności.

Znaczenie Dokumentów Urzędowych w Sprawach Rozwodowych:

 • Potwierdzenie faktów: Dokumenty urzędowe potwierdzają istotne fakty dotyczące małżeństwa, dzieci, majątku i innych kwestii istotnych w sprawie rozwodowej.
 • Niezaprzeczalność: Dokumenty urzędowe są trudne do podważenia, co czyni je niezwykle ważnymi dowodami w procesie.
 • Formalność: Przestrzeganie przepisanej formy i pochodzenie od właściwych organów dodaje dokumentom urzędowym autorytetu i wiarygodności.

Przykłady Dokumentów Urzędowych:

 • Akt małżeństwa: Potwierdza zawarcie małżeństwa.
 • Akt urodzenia dziecka: Potwierdza tożsamość i wiek dziecka.
 • Wyrok sądu: Dokumentuje wcześniejsze decyzje sądowe dotyczące małżeństwa lub dzieci.
 • Zaświadczenia z urzędów skarbowych: Informują o sytuacji finansowej stron.
 • Decyzje administracyjne: Mogą dotyczyć różnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego.

Dokumenty urzędowe są nieocenionym narzędziem w procesie rozwodowym, umożliwiającym szybkie i jednoznaczne ustalenie faktów, co ułatwia sądowi podjęcie sprawiedliwej decyzji.


Dowód z Dokumentu – Prywatnego

Dowody w sprawie rozwodowej odgrywają kluczową rolę w procesie sądowym. Wśród nich istotne miejsce zajmują dokumenty prywatne. Dokumenty prywatne to:

 • Zaświadczenia o zarobkach
 • Wydruki bankowe
 • Oświadczenia
 • Umowy
 • Świadectwa pracy
 • Zaświadczenia lekarskie
 • Rachunki
 • Dokumenty kościelne

Charakterystyka Dokumentów Prywatnych:

 • Dowód treści oświadczenia: Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie o treści w nim zawartej.
 • Własnoręczny podpis: Kluczową cechą dokumentów prywatnych jest własnoręczny podpis wystawcy.
 • Dowód okoliczności: Większość dokumentów prywatnych sporządzonych w odpowiedniej formie i przez osoby do tego powołane, stanowi dowód stwierdzonych w dokumencie okoliczności (np. zaświadczenia o zarobkach, rachunki, zaświadczenia o stanie zdrowia).

Znaczenie Dokumentów Prywatnych w Sprawach Rozwodowych:

 • Potwierdzenie faktów: Dokumenty prywatne potwierdzają istotne fakty dotyczące sytuacji finansowej, zdrowotnej i zawodowej stron.
 • Szeroki zakres: Obejmują różnorodne informacje, które mogą być kluczowe w sprawie rozwodowej, np. zaświadczenia o zarobkach, świadectwa pracy, rachunki medyczne.
 • Wiarygodność: Dokumenty prywatne, choć nie posiadają mocy dokumentów urzędowych, nadal stanowią istotny dowód w procesie sądowym.

Przykłady Dokumentów Prywatnych:

 • Zaświadczenia o zarobkach: Potwierdzają wysokość zarobków strony.
 • Wydruki bankowe: Dokumentują stan konta bankowego oraz operacje finansowe.
 • Oświadczenia: Mogą zawierać ważne informacje dotyczące sytuacji rodzinnej, zdrowotnej czy finansowej.
 • Umowy: Dokumentują zobowiązania i porozumienia pomiędzy stronami.
 • Świadectwa pracy: Informują o historii zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Zaświadczenia lekarskie: Potwierdzają stan zdrowia strony.
 • Rachunki: Dokumentują wydatki, które mogą mieć znaczenie w sprawie rozwodowej.
 • Dokumenty kościelne: Mogą zawierać informacje istotne dla procesu rozwodowego, np. świadectwa ślubu kościelnego.

Dokumenty prywatne, mimo że nie mają takiej samej mocy jak dokumenty urzędowe, są ważnym elementem dowodowym w sprawach rozwodowych. Pozwalają one na kompleksowe przedstawienie sytuacji stron, co ułatwia sądowi podjęcie sprawiedliwej decyzji.


Dowód z Opinii Biegłego

Dowód z dokumentu, szczególnie z opinii biegłego, odgrywa kluczową rolę w postępowaniu rozwodowym. Sąd może powołać biegłych specjalistów, aby uzyskać niezbędne informacje wymagające wiedzy specjalnej. W takich sytuacjach kluczową rolę odgrywa dowód z opinii biegłego.

Czym jest dowód z opinii biegłego?

Dowód z opinii biegłego to opinia osoby posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, przedstawiona na potrzeby postępowania sądowego.

Kiedy sąd może powołać biegłego w sprawie rozwodowej?

Sąd może powołać biegłego w sprawach rozwodowych, gdy wymagają one wiadomości specjalnych, których nie posiada przeciętna osoba. Może to dotyczyć na przykład:

 • Oceny stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego małżonka
 • Zbadania przyczyn rozpadu małżeństwa
 • Określenia wysokości alimentów
 • Rozstrzygnięcia kwestii opieki nad dziećmi

Kto może zostać biegłym w sprawie rozwodowej?

Biegłym w sprawie rozwodowej może zostać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w danej dziedzinie. Może to być na przykład:

 • Lekarz
 • Psycholog
 • Pedagog
 • Kurator sądowy
 • Ekspert ds. rodzinnych

Jak przebiega postępowanie dowodowe z opinii biegłego?

Sąd powołuje biegłego na wniosek jednej ze stron lub z urzędu. Biegły otrzymuje od sądu akta sprawy i pytania, na które ma udzielić odpowiedzi. Następnie przeprowadza on badanie i sporządza opinię, którą przedstawia sądowi. Strony mają prawo zapoznać się z opinią biegłego i zgłosić do niej uwagi.

Dowód z opinii biegłego może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy rozwodowej. Dlatego ważne jest, aby strony postępowania miały świadomość jego znaczenia i konsekwencji.

Dodatkowe informacje:Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC