Pozew rozwodowy


Aby sąd mógł orzec o rozwodzie jeden z małżonków musi wnieść do sądu pozew rozwodowy. Pozew rozwodowy powinien zostać wniesiony w formie pisemnej w wydziale cywilnym bądź rodzinnym w Sądzie Okręgowym.

Pozew rozwodowy możesz napisać samodzielnie i samodzielnie wnieść do Sądu Okręgowego. Napisanie pozwu rozwodowego możesz zlecić nam, albo zwrócić się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego, który sporządzi pozew, a następnie będzie reprezentować cię na rozprawie rozwodowej.

Poniżej przedstawiamy istotne elementy pozwu rozwodowego.

Istotne elementy pozwu rozwodowego. Jak napisać pozew rozwodowy? Co musi znaleźć się w pozwie rozwodowym? Niezbędne elementy pozwu rozwodowego. Aby sąd mógł orzec rozwód jeden z małżonków musi wnieść do sądu pozew rozwodowy.  Pozew rozwodowy powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym w sądzie okręgowym. O rozwodzie sąd orzeka na żądanie małżonka. Osoba wnosząca pozew rozwodowy nazywana jest powodem, zaś jej małżonek pozwanym.

1. Określenie właściwego sądu

Po prawej stronie podaje się adres sądu okręgowego właściwego do rozpatrzenia pozwu o rozwód.

W sprawie o rozwód sądem właściwym jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Pod warunkiem jednak, że chociaż jedno z małżonków nadal tam mieszka lub przebywa. Jeżeli małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania, bądź żadne z małżonków nie mieszka już w okręgu ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania, pozew należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. W sytuacji, gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania pozwanego lub mieszka on za granicą, pozew rozwodowy wnosi się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania powoda.

Strony nie mogą zmienić umownie właściwości sądu, ponieważ jest to właściwość wyłączna.

2. Określenie stron

W pozwie rozwodowy należy wskazać strony postępowania rozwodowego, czyli

  • powoda (małżonek, który wnosi pozew i domaga się rozwodu),
  • pozwanego (małżonek, z którym powód chce się rozwieść).

Pozew o rozwód powinien zawierać dokładne dane obu małżonków, takie jak:

  • imię, nazwisko, PESEL i dokładny adres pobytu powoda,
  • imię, nazwisko, PESEL i dokładny adres pobytu pozwanego.

3. Oznaczenie pisma

W pozwie należy oznaczyć rodzaj pisma, które zostaje wniesione do sądu i określić konkretnym tytułem „Pozew o rozwód bez orzekania o winie” lub „Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie”.

4. Wskazanie żądania pozwu

W pozwie należy dokładnie sprecyzować żądania powoda. Przede wszystkim należy podać, czy powód domaga się orzeczenia rozwodu z winy jednego z małżonków, z winy obojga małżonków lub bez orzekania o winie.

Jeśli w pozwie nie będzie wniosku o zaniechanie orzekania o winie sąd ma obowiązek orzec, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jeśli w pozwie rozwodowym zostanie określone, że rozwód ma być bez orzekania o winie, wniosek o zaniechanie orzekania o winie można cofnąć w każdej chwili do momentu prawomocnego wyroku rozwodowego.

Rozwód może być orzeczony z winy męża, żony lub z winy obu stron. Dowiedz się więcej o rozwodzie z orzeczeniem o winie.

Następnie powód powinien wskazać czy wnosi o nieprzeprowadzanie postępowania mediacyjnego. Jeśli w pozwie nie będzie wniosku o nieprzeprowadzanie postępowania mediacyjnego, sąd może skierować strony na mediację w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Wraz z rozwodem powód może także wnieść wniosek o nieorzekanie o sposobie korzystania z mieszkania stron.

W pozwie powód może także wskazać w jaki sposób strony mają zostać obciążone kosztami procesu. Powód może wnieść o obciążenie stron kosztami procesu wg norm przepisanych, bądź o obciążenie pozwanego kosztami procesu.

Sam fakt wskazania żądań w pozwie rozwodowym nie oznacza, że sąd wszystkie je uwzględni.

5. Uzasadnienie pozwu

Pozew o rozwód należy uzasadnić. W uzasadnieniu pozwu rozwodowego należy wskazać okoliczności zawarcia związku małżeńskiego oraz przyczynę wystąpienia o rozwód. W uzasadnieniu trzeba zwięźle i dokładnie opisać jak doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego. Dlaczego i kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Wskazać, że pomiędzy małżonkami wygasła więzi małżeńska. Kiedy zanikła więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza.

W uzasadnieniu pozwu wskazuje się także dowody potwierdzające twierdzenia zawarte w pozwie. Dowodami na potwierdzenie okoliczności wskazanych w pozwie mogą być: dowody z dokumentów oraz zeznania małżonków i świadków. W przypadku, gdy na sprawie rozwodowej mają być przesłuchani świadkowie, w pozwie należy podać ich imiona i nazwiska oraz aktualne adresy zamieszkania, umożliwiające skuteczne doręczenie wezwania na rozprawę. Oprócz tego należy określić, na jaką okoliczność świadkowie mają być przesłuchani i jakie fakty mogą potwierdzić swoimi zeznaniami.

Uzasadnienie pozwu rozwodowego zależy od faktorów w nim wskazanych.

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci należy wskazać ich imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia. Następnie określić szczegóły władzy rodzicielskiejkontaktów z dziećmi i alimentów. Jeśli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci, postępowanie dowodowe może być znacznie ograniczone, nawet do samego przesłuchania obojga małżonków.

Jeżeli małżonkowie wraz z rozwodem żądają podziału majątku, w uzasadnieniu pozwu rozwodowego należy opisać sytuację majątkową małżonków, wskazać wszystkie pozycje majątkowe oraz przypisanie ich jednej ze stron. Przeprowadzenie podziału majątku wraz z rozwodem, znaczenie przedłuży postępowanie rozwodowe. Dowiedź się, co zrobić by szybko się rozwieść.

Jeżeli małżonkowie wraz z rozwodem żądają orzeczenia o winie jednego bądź obu małżonków co do rozpadu pożycia małżeńskiego, konieczne będzie przeprowadzenia postępowania dowodowego, co do okoliczności zawinienia. Niezbędne będzie przesłuchania świadków oraz ocena postaw i zachowań małżonków w czasie trwania związku.

6. Podpisy

Obydwa egzemplarze pozwu rozwodowego wnoszonego do sądu powinny zostać własnoręcznie podpisanie przez osobę wnoszącą pozew rozwodowy lub przez adwokata występującego w jego imieniu.


Jakie dokumenty należy złożyć w Sądzie Okręgowym?

  • odpis pozwu w 2 egzemplarzach;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa – aktualny, czyli nie starszy niż 3 miesiące od daty wystawienia;
  • jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci – odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej;

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Czas oczekiwania na rozwód jest uzależniony od stopnia skonfliktowania stron i prezentowanych przez nich stanowisk. Jeśli strony zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, sprawa może zakończyć się rozwodem na pierwszym terminie rozprawy – po przesłuchaniu stron i przeprowadzeniu wskazanych przez strony dowodów (np. przesłuchanie świadków).Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC