Odpis skrócony aktu USC


Odpis skrócony aktu USC jest niezbędnym dokumentem, który należy dołączyć do pozwu rozwodowego.

Do pozwu rozwodowego należy dołączyć następujące załączniki

 • odpis skrócony aktu małżeństwa – zawsze,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko.

Ważne jest, aby składane do sądu odpisy akt USC były aktualne – nie mogą być starsze niż 3 miesiące. Jest to wymóg formalny, który ma na celu zapewnienie, że dane zawarte w aktach są aktualne i odzwierciedlają bieżący stan cywilny stron. Nieprzestrzeganie tego wymogu może skutkować koniecznością dostarczenia nowych, aktualnych dokumentów, co wydłuży proces rozwodowy.

W celu uzyskania odpisu skróconego aktu małżeństwa lub aktu urodzenia dziecka należy

 • złożyć pisemny wniosek o wydanie odpisu aktu skróconego,
 • uiścić opłatę skarbową.


Jakie załączniki należy dołączyć do pozwu rozwodowego? Do każdego pozwu rozwodowego należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa. Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko, to do pozwu rozwodowego należy także dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. W celu uzyskania odpisu skróconego aktu małżeństwa lub odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka należy w jakimkolwiek Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) złożyć wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu USC i wnieść opłatę skarbową w wysokości 22 złotych. Wniosek o wydanie odpisu skróconego USC – odpisu skróconego aktu małżeństwa lub odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka – można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną.

Kto może złożyć pisemny wniosek o wydanie odpisu aktu USC:

 • osoba, której ten akt dotyczy,
 • jej wstępni (rodzice, dziadek, babcia),
 • jej zstępni (dzieci, wnuki),
 • jej rodzeństwo,
 • jej małżonek,
 • przedstawiciel ustawowy.

USC wyda odpisy aktów stanu cywilnego również na wniosek innych osób, niż wyżej wymienionych, jeżeli wykażą one w tym interes prawny.


Który USC jest właściwy do wydania odpisu aktu USC

W Polsce odpis aktu uzyskamy w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki centralnej bazie danych rejestru stanu cywilnego, nie trzeba udawać się do konkretnego USC, w którym akt został zarejestrowany. Można to zrobić w najbliższym lub najwygodniejszym dla siebie urzędzie, co znacząco ułatwia i przyspiesza cały proces.


Okres oczekiwania na wydanie odpisu skróconego aktu USC

Odpis skrócony aktu małżeństwa, jak i aktu urodzenia dziecka zostanie wydany w przeciągu

od 1 do 7 dni.

Kompletując dokumenty do pozwu rozwodowego, warto również zastanowić się nad możliwością wcześniejszego złożenia wniosku o odpis aktu USC, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień. Regularne aktualizowanie dokumentów i śledzenie terminów ważności może znacząco przyspieszyć proces rozwodowy i ułatwić wszelkie formalności związane z postępowaniem sądowym.


Koszty wydania odpisu skróconego aktu USC

Opłata skarbowa od wydania 1 egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa lub odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka wynosi 22,00 złotych.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie odpisu aktu USC w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia.

Możliwość uiszczenia opłaty skarbowej

 • w kasie urzędu wydającego odpis
 • przelewem na rachunek bankowy.


W jaki sposób można złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu USC

Wniosek o wydanie odpisu aktu USC składamy:

 • osobiście,
 • przez pełnomocnika,
 • korespondencyjnie,
 • elektroniczne.

Wymagane dokumenty, które muszą zostać przedłożone wraz z wnioskiem o wydanie aktu USC różnią się i są powiązane ze sposobem złożenia wniosku.


Osobiste złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu USC

Wymagane dokumenty:

 • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport),
 • pisemny wniosek o wydanie odpisu zupełnego lub skróconego aktu stanu cywilnego.


Złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu USC przez pełnomocnika

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty pełnomocnika,
 • pełnomocnictwo, → wzór pełnomocnictwa
 • pisemny wniosek o wydanie odpisu zupełnego lub skróconego aktu stanu cywilnego.


Korespondencyjne złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu USC

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o wydanie odpisu zupełnego lub skróconego aktu stanu cywilnego złożony korespondencyjnie,
 • poświadczenie własnoręczności podpisu sporządzone przez notariusza.


Elektroniczne złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu USC

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w postaci dokumentu elektronicznego o wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego,
 • złożony środkami komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.

Wniosek składamy za pośrednictwem ePUAP lub innej regionalnej albo lokalnej platformy.Podsumowanie

Prawidłowe przygotowanie pozwu rozwodowego i załączników to kluczowy krok w procesie rozwodowym, który może wpłynąć na jego przebieg i wynik. Uzyskanie odpisów skróconych aktów USC w odpowiednim czasie i upewnienie się, że są one aktualne, to podstawowe elementy, które należy wziąć pod uwagę, składając pozew rozwodowy. Dzięki możliwości uzyskania odpisu w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, proces ten stał się bardziej elastyczny i dostępny dla wszystkich.
Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC