Droga postępowania rozwodowego


Droga postępowania rozwodowego przy rozwodzie bez orzekania o winie może wydawać się skomplikowana, ale odpowiednia wiedza i przygotowanie mogą uczynić ten proces bardziej zrozumiałym i mniej stresującym. W niniejszym artykule omówimy, jak wygląda droga postępowania rozwodowego w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, począwszy od złożenia pozwu, poprzez rozprawę rozwodową i słuchanie stron, aż do uzyskania wyroku rozwodowego.

ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE

Rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez sąd tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę, a sąd stwierdzi, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Potocznie nazywa się to rozwodem za porozumieniem stron.

Rozwód bez orzekania o winie jest udzielany zazwyczaj bardzo szybko. Wyrok rozwodowy może już zapaść na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej, o ile strony porozumiały się we wszystkich elementach rozwodu np. co do wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi.

1

Wniesienie  w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami po uiszczeniu  do sądu właściwego. Wraz z pozwem rozwodowym strona może złożyć .


Podpis powoda jest niezbędnym elementem pisma procesowego. Podpis strony musi być własnoręczny. Nie można zastąpić go np. wydrukiem komputerowym.


Opłata sądowa w wysokości 600 złotych, może zostać uiszczona poprzez znaczki sądowe lub przelewem. Z dodatkową opłatą sądową związane są – podział majątku lub mieszkania, eksmisja współmałżonka.


Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych składa strona, której nie stać na ich ponoszenie. Strona musi wykazać w złożonym przez siebie wniosku, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych należy dołączyć oświadczenie (formularz urzędowy) obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Wniesienie wniosku przedłuża postępowanie rozwodowe.

2

Powodowi/powódce:

 • zawiadomienie o terminie rozprawy

Stronie pozwanej:

 • zawiadomienie o terminie rozprawy,
 • odpis pozwu,
 • wezwanie do ustosunkowania się do pozwu o rozwód.Sąd może wezwać do uzupełnienia braków w sytuacji, gdy zadeklarowane dowody nie zostały doręczone.

Czas oczekiwania

Czasu oczekiwania na rozprawę rozwodową nie można z góry sprecyzować. Termin rozprawy rozwodowej uzależniony jest wielu okoliczności, w tym ilości spraw rozpoznawanych w sądzie, możliwości kadrowych, jak i miasta, w którym wnoszony jest pozew rozwodowy oraz pory roku.

3

Rozprawa rozwodowa – strony są .

Sąd może ograniczyć się do przesłuchania tylko jednej ze stron w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy jedna ze stron posiada miejsce stałego pobytu poza granicami kraju, a także w sytuacji, gdy strona nie stawia się na wezwania sądu bądź odmawia złożenia zeznań.W przypadku rozwodu małżonków ze wspólnymi małoletnimi dziećmi, dowodów nie można ograniczyć tylko do przesłuchania stron na okoliczność rozpadu pożycia małżeńskiego. Małżonkowie są słuchani w kwestiach związanych z dziećmi, bowiem sąd jest zobowiązany rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnym i kontaktach. W takim przypadku, na okoliczność np. kosztów utrzymania dzieci może być potrzebne przesłuchanie świadków oraz udokumentowanie sytuacji materialnej i bytowej rodziców i dzieci. Sąd zarządza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego kuratora. Zakres postępowania dowodowego każdorazowo zależy przy tym w praktyce od aktywności stron i okoliczności sporu.

4

Po zamknięciu rozprawy sąd orzeka o rozwiązaniu
małżeństwa poprzez rozwód
. Rozstrzygnięcie zapada

 i może nastąpić już po pierwszej rozprawie, jeżeli wszystkie kwestie zostały ustalone przez współmałżonków przed rozprawą, a strony zgodnie wypowiedziały się przed sądem.W procesie o rozwód rozstrzyganych jest także wiele innych kwestii małżonków i ich dzieci. Sąd może też orzec w następujących kwestiach:

 • alimentów na dzieci i drugiego współmałżonka (Jeżeli w czasie trwania procesu o rozwód jedna ze stron wniesie odrębną sprawę o alimenty – sąd rejonowy jej nie rozpatrzy i przekaże do sądu rozpoznającego rozwód),
 • władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów z dzieckiem,
 • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • eksmisji (trudne postępowanie, wymaga szczególnego dowodzenia)
 • podziału majątku oraz podziału mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków, jeżeli małżonkowie są zgodni co do podziałuZASKARŻENIE WYROKU

Z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia:

 • w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienie wyroku i doręczenie tego uzasadnienia
 • w terminie 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem należy sporządzić i złożyć w sądzie na biurze podawczym lub wysłać Pocztą Polską apelację.

Bez wniosku o sporządzenie uzasadnienia:

 • jeżeli nie wystąpimy z wnioskiem o pisemne uzasadnienie, wówczas termin na wniesienie apelacji wynosi 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Apelację wnosimy do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Apelację składamy zatem w sądzie okręgowym, który orzekał o rozwodzie.

Czas oczekiwania

21 dni

5

Uprawomocnienie wyroku następuje po 21 dniach od jego wydania, jeżeli obie strony się z nim zgadzają i żadna ze stron nie wniesie apelacji. Z momentem uprawomocnienia się wyroku związek małżeński ulega rozwiązaniu. Z czasem potrzebnym na doręczenia pocztowe należy liczyć około 1 miesiąc.

6

Następnie strony mają możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu wyroku rozwodowego ze  albo . Wniosek należy kierować do Sądu Okręgowego w którym toczyła się sprawa rozwodowa.


Kiedy odpis wyroku ze stwierdzeniem prawomocności będzie nam przydatny?

 • Jako dowód w sprawie o przyznanie alimentów na rzecz byłego małżonka po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.
 • W sytuacji, gdy sąd wraz z rozwodem orzekał o alimentach


Stwierdzenie wykonalności sąd doręcza z urzędu.


Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC