Majątek osobisty


Majątek osobisty każdego z małżonków tworzą przedmioty, które nie zostały objęte wspólnością majątkową. Do podziału majątku nie wchodzi majątek osobisty małżonków.

Co do zasady polskie prawo rodzinne preferuje małżeńską wspólność majątkową, a dorobek uzyskany w trakcie trwania małżeństwa uznawany jest jako źródło do zaspokajania wspólnych potrzeb małżonków. Wyjątkowo trudno będzie udowodnić, iż poszczególny przedmiot stanowi majątek osobisty jednego z małżonków, jeśli zakupił go za pieniądze wchodzące w skład majątku wspólnego. Przy pojawieniu się wątpliwości co do okoliczności, do której masy majątkowej należy określony przedmiot, sąd w większości sytuacji przyjmie, że wchodzi on w skład majątku wspólnego małżonków. Jeśli natomiast sąd przyzna na wyłączną własność poszczególny przedmiot jednemu z małżonków, zasądzi też odpowiednią spłatę na rzecz drugiego małżonka.

W skład majątku osobistego wchodzą wyłącznie wymienione w art. 33 k.r.o. prawa i przedmioty majątkowe.


Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 • przedmioty uzyskane przed ślubem;
 • przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
  (wyjątek stanowią przedmioty należące do zwykłego wyposażenia domowego służące do użytku obojga małżonków, nawet gdy zostały podarowane, odziedziczone czy zapisane);
 • przedmioty kupione w zamian za składniki majątku osobistego,
  (np. małżonek kupił działkę za pieniądze uzyskane ze sprzedaży domu po dziadku);
 • przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
  (np. ubrania, biżuteria);
 • przedmioty uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • udziały w spółkach cywilnych;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
  (prawo do renty, prawa autorskie);
 • niewypłacone przez pracodawcę wynagrodzenia,
  (wypłacona pensja należy do majątku wspólnego).Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC