Eksmisja współmałżonka


Zwrócenie się do sądu z wnioskiem o dokonanie eksmisji drugiego małżonka jest możliwe tylko w wypadkach wyjątkowych, kiedy dalsze wspólne zamieszkiwanie małżonków po rozwodzie jest niemożliwe. Eksmisję jednego z małżonków sąd może nakazać wyłącznie na wniosek drugiego i tylko w sytuacji, gdy stwierdzi rażąco naganne postępowanie jednego z małżonków w stosunku do drugiego lub do innych domowników, w szczególności małoletnich dzieci.


Przyczyny uzasadniające eksmisję małżonka

Nakazanie eksmisji może nastąpić w szczególności przy:

  • uzależnieniu od alkoholu jednego z małżonków oraz regularnie wszczynanych awanturach, bądź agresji względem drugiego małżonka oraz pozostałych domowników;
  • przyprowadzaniu nowego partnera do domu;
  • fizycznym, czy psychicznym znęcaniem się nad małżonkiem, czy dziećmi.

Wniosek o eksmisję małżonka może zostać wniesiony także wtedy, gdy mieszkanie stanowi przedmiot wspólności majątkowej. Jednak orzeczenie o eksmisji nie ma wpływu na to któremu z małżonków zostanie przyznane prawo własności mieszkania w postępowaniu o podział majątku dorobkowego.

Wniosek o eksmisję można zawrzeć już w pozwie rozwodowym lub złożyć w trakcie postępowania, np. ustnie do protokołu. Zarówno strona wnosząca o rozwód jak i pozwany małżonek może wnieść wniosek do sądu.


Przyczyny uniemożliwiające eksmisję małżonka

Nie można wnosić o eksmisję:

  • małżonka, który jest wyłącznym właścicielem mieszkania (należy do jego majątku osobistego),
  • małżonka, któremu przysługuje inne prawo do wspólnego miejsca zamieszkania.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC