Ustalenie sposobu korzystania


Sąd orzekając w wyroku o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron bierze pod uwagę:

 • liczbę i rodzaj pomieszczeń (- należy przedłożyć w tym zakresie stosowne dokumenty),
 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • styl bycia każdego z małżonków,
 • liczbę dzieci i ich dobro,
 • osoby trzecie zamieszkujące wraz z małżonkami,
 • dotychczasowy sposób korzystania.

Przesłuchując strony sąd powinien zebrać potrzebne informacje co do ich wspólnego mieszkania. Jeżeli podczas przesłuchania sąd stwierdzi, że zachodzą okoliczności wskazujące na konieczność ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, poinformuje o tym małżonków. W takim przypadku maja oni możliwość zgłoszenia wniosku o eksmisję lub podział wspólnego majątku. W sytuacji, gdy wniosków takich nie zgłoszą, sąd orzeknie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Przed podjęciem decyzji sąd może od stron postępowania zażądać przedstawienia propozycji określających możliwości sposobu korzystania z mieszkania.

Ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania oznacza wyznaczenie małżonkom określonych pomieszczeń w ramach wspólnego mieszkania do wyłącznego użytku. Z zasady cześć pomieszczeń przeznaczonych będzie do wspólnego korzystania (np. kuchnia, łazienka), a część do wyłącznego użytku każdego z małżonków lub zamieszkujących z nimi dzieci. Jeżeli warunki mieszkaniowe będą pozwalać na przydzielenie małżonkom osobnych pomieszczeń podobnego typu (np. małżonkowie zamieszkują w piętrowym domu) lub na wyodrębnienie osobnych mieszkań dla każdego z małżonka, sąd rozstrzygnie odpowiednio z zaistniałymi faktycznymi możliwościami.


Nadrzędność potrzeb dzieci oraz potrzeb osób trzecich

Orzekając o wspólnym mieszkaniu sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej, a także fakt, czy z małżonkami zamieszkują osoby trzecie (np. rodzice czy rodzeństwo któregoś z małżonków). Małżonkowi, któremu została przyznana opieka nad dziećmi zostanie przyznana większa część mieszkania, a osoby trzecie uwzględnione zostaną przy podziale pomieszczeń na korzyść tego małżonka, z którym pozostają w związkach rodzinnych, czy gospodarczych. Jednak pojęcie „osób trzecich” nie obejmuje osób zamieszkujących w odrębnej, wydzielonej części mieszkania. Przy faktycznej zmianie sytuacji (np. kiedy dorosłe już dzieci wyprowadzą się z domu) małżonkowi, który może korzystać z mniejszej części mieszkania przysługuje prawo żądania zmiany tych ustaleń. W przypadku zaś odmowy przez małżonka zmiany sposobu korzystania zamieszkania, drugi małżonek może wystąpić z powództwem do sądu (postępowanie cywilne).


Nakazy i zakazy w korzystaniu ze wspólnego mieszkania

Sąd w wyroku może określić różnego rodzaju zakazy lub nakazy przy korzystaniu ze wspólnego mieszkania stron. Wniosek w tym zakresie musi zostać zgłoszony w toku postępowania i będzie przydatny, gdy wydzielenie, niektórych pomieszczeń do wyłącznego użytku przez jednego z małżonków nie jest możliwe.

W szczególności może obejmować:

 • przydział każdemu z rozwiedzionych małżonków określonej części wspólnego mieszkania do korzystania,
 • zakaz sprowadzania do wspólnego mieszkania osób trzecich, przyjmowania nowego partnera,
 • sposób korzystania z mebli lub innych sprzętów w mieszkaniu oraz wskazanie, z których może korzystać tylko wyłącznie mąż albo żona.


Ponoszenie kosztów związanych ze wspólnym mieszkaniem

Na zgodny wniosek małżonków i tylko ze skutkiem prawnym pomiędzy nimi sąd może:

 • określić w jakim stopniu każdy z małżonków powinien ponosić ciężar zapłaty czynszu lub innych świadczeń związanych z eksploatacją mieszkania,
 • orzec o obowiązku dokonania odpowiedniej spłaty lub dopłaty z tytułu czynszu lub innych świadczeń na rzecz drugiego małżonka. Niezbędne jest w tej sytuacji zgodne określenie wysokości, terminu i innych warunków spłaty lub dopłaty przez oboje z małżonków.

W braku zgodnego wniosku stron, wzajemne rozliczenia rozwiedzionych małżonków ze wspólnego mieszkania mogą być dokonane jedynie w odrębnym postępowaniu. Orzeczenie określające sposób i stopień wzajemnych rozliczeń nie nadaje się do egzekucji. W sytuacji, gdy jeden z małżonków odmówi płacenia w terminie, drugi małżonek, który poniesie płatności, ma jednak prawo wystąpić z pozwem o zapłatę.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC